بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940203968
نام و نام خانوادگي : سحر محمودي
عنوان پایان نامه : تأثير شرايط اجتماعي وسياسي يونان باستان در شکل‌گيري سه دوره کمدي (قديم- ميانه - جديد)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين تحقيق به سه نظام کمدي يونان باستان،" قديميا کهن"، "ميانه" و "جديد" يا "نو" مي‌پردازد. هرکدام از ادوار ار لحاظ ويژگي کمدي‌هايش مورد بررسيقرار مي‌دهد و جنبه‌ها و عوامل علت و معلولي افتراقي اينسه دوره بررسي مي‌شود تا به المان‌هاي تأثيرگذار در اينژانر از تئاتر در يونان باستاني (مهد شکل گيري تئاتر) پي ببرد. نتيجه‌ي به دست آمده مي‌تواند زمينه‌اي باشد برايتحقيقات ژرف‎تر و جزئي‌ نگرتر، با توجه به اين که بررسيمنابع و تأليفات موجود مرتبط به رضايت محقق جهت کسباطلاعات مورد نياز ختم نشد. اميد که اين بررسي و تحقيقدر رابطه با يکي از کم تعددترين موضوعات تئاتر(کمديدر سه دورهي يونان) مفيد و در خور توجه واقع شود.
كلمات كليدي : کمدی - یونان باستان - کمدی - قدیمی - مرکزی
تاريخ دفاع : 1398-11-06