بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950269162
نام و نام خانوادگي : الناز فكار اصفهاني
عنوان پایان نامه : بررسي زمان بندي تصوير در موشن گرافيك بر اساس اصول مرتبط در نظريه گشتالت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سيد نجم الدين امير شاه كرمي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
كيارش زندي
چكيده : زبان و ارتباطات دیداری با کاربرد زمان به عنوان بعد چهارم تکامل بیشتری یافت و عرصه‌ی جدیدی را پیش روی هنرمندان وطراحان هنرهای نمایشی گشود. بهره مندی از فناوری نوین و افزایش کاربرد آن در ارتباطات، زمینه ای برای شاخه گرافیک متحرک بوجود آورد و سبب رشد ارتباط تصویری در زمینه‌های مختلف شد. طراحی گرافیک متحرک Motion Graphic)) قوانین طراحی گرافیک را در رسانه های دیداری، از طریق تصویر متحرک به کار می‌برد. در این راستا پژوهش حاضر حرکت را به عنوان اساسی ترین عنصر رسانه های داستان سرا در گرافیک متحرک مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت حرکت در درجه اول انتقال کاملترین مفهوم به مخاطب در کوتاه ترین زمان ممکن است. مجموعه ای که در بردارنده خصوصیت یک تصویر همراه با نحوه ادراک آن از طرف بیننده باشد، گشتالت اثر گفته میشود. گشتالت اثر ساز وکاری است که اثر از خود به نمایش میگذارد وکل آن محسوب میشود. طبق این اصل بیننده با سوژه‌های تصویری ساده، بدون ابهام و منظم بهتر ارتباط برقرار می کند که این تمرکز اساسی مبحث گشتالت است. در پژوهش هایی که تا کنون در خصوص گرافیک متحرک به زبان فارسی در قالب پایان نامه دانشگاهی صورت گرفته کمتر به مبانی و نظریه هایی مانند گشتالت گرایش نشان داده شده است. از این رو این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی_تحلیلی به بررسی زمان بندی، تاریخچه پیدایش گرافیک ایستا و متحرک، و نمود گشتالت در آنها پرداخته که در قالب چهار فصل: 1. کلیات پژوهش، 2. مروری بر تاریخچه و توصیف حرکت، واژگان تخصصی، تفاوت های انیمیشن و گرافیک متحرک، 3. معرفی قوانین گشتالت و نقش آنها در طراحی و گرافیک متحرک 4. بررسی نمونه های موردی و 5.گزارش کارعملی و نتیجه گیری آمده است.یافته های پژوهش نشان می دهد سه اصل «مجاورت»،«سرنوشت مشترک»و«عنصر متصل»گشتالت اصول مرتبط و کاربردی درگرافیک متحرک می باشد. واژگان کلیدی: گرافیک ایستا،گرافیک متحرک،زمان بندی،انیمیشن، گشتالت
كلمات كليدي : گرافیک ایستا،گرافیک متحرک،زمان بندی،انیمیشن، گشتالت
تاريخ دفاع : 1397-06-12