بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930591193
نام و نام خانوادگي : فاطمه سادات حسینی
عنوان پایان نامه : مطالعه بازنمایی اساطیر کهن ایرانی در ادبیات نمایشی دهه 40 و 50
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
چكيده : اساطیر کهن ایران از دیرباز در ادبیات ایران بازنمایی شده اند. از اوستا گرفته تا دوره ی اسلامی. در دوره ی اسلامی هم این اساطیر با توجه به شرایط صعبی که فرهنگ پیش از اسلام ایران با آن روبرو بود باز هم به حیات خود ادامه داد. مهمترین و مفصل ترین اثری که به این مهم پرداخت شاهنامه ی فردوسی بود. که منبع اصلی و واسط دنیای ایران باستان با عصر اسلامی ایران بود. بعد از آن جسته و گریخته در اشعار شاعران مختلف اساطیر هر چند به صورت محدود نامشان ذکر میشد. اما در دهه های پیش از مشروطه توجه به گذشته ی پیش از اسلام مطمع نظر قرار گرفت. فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی از نخستین سردمداران ایرانگرایی بودند. در ادبیات نمایشی ایران از انقلاب مشروطه به بعد ما شاهد حضور اساطیر کهن در ادبیات نمایشی هستیم. اولین نمایشنامه ای که به اساطیر در ادبیات نمایشی ایران مطرح شد اثری ترکی از سامی بیک بود با عنوان تیاتر ضحاک که توسط آجودانباشی به فارسی ترجمه شد. پس از آن اساطیر زیر سایه ی رشد توجه به دوره ی تاریخی ایران در ادبیات نمایشی حضوری تقریباً غایب دارند. در دهه ی چهل شمسی اساطیر حضوری دوباره در ادبیات نمایشی ایران پیدا میکنند. پایان نامه حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر روش دادهه ای کتابخانه ای بر این است تا میزان کارکرد ایرانشهری را بر ادبیات و جامعه دهه 40 و 50 بررسی کند و نشان دهد که چگونه ایرانشهری باعث تنزل مدرنیته در ایران به مدرنیزاسیون میشود.
كلمات كليدي : اساطیر کهن ایرانی، ادبیات نمایشی
تاريخ دفاع : 1396-10-27