بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930542427
نام و نام خانوادگي : آذر رهنما
عنوان پایان نامه : نسبت تکنولوژي و گرافیک در اندیشه معاصر بر اساس دیدگاه انتقادي مکتب فرانکفورت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید مصطفی مختاباد امرئی
چكيده : گرچه هنرمندان همواره در طول تاریخ از تکنولوژی برای بازتاب اندیشه و احساس خویش بهره گرفته‌اند؛ اما تحولات تکنولوژی درگسترش و پیشبرد هنرهای مبتنی بر فناوری چون گرافیک بسیار چشمگیر بوده است. طراحی‌‌گرافیک به عنوان ابزار نشر دانش اجتماعی و فرهنگی؛ از قابل‌توجه‌ترین نمودهای انقلاب تکنولوژی در هنر است. امروزه آثارگرافیکی عصر الکترونیک تعامل انسان با جهان را دگرگون کرده‌‌اند. به دلیل درهم‌آمیختگی طراحی گرافیک با مسائلی چون فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اخلاق و نیز وابستگی صنعت تبلیغات به این هنر، تأثیرات پیشرفت‌های تکنولوژی برآن‌‌ مقوله‌‌ای قابل‌تأمل‌‌ است. این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل نسبت، نقاط قوت و چالش‌های همراهی تکنولوژی‌‌های مدرن و طراحی گرافیک بر اساس دیدگاه انتقادی فیلسوفان مکتب فرانکفورت و نظریه صنعت فرهنگ، در پی آن است که نشان دهد چگونه گرافیک که هنری در خدمت جامعه صنعتی و نظام سرمایه‌داری است، به کمک تکنولوژی، نیرویی برای ایجاد و شکل‌‌گیری ساختار اجتماعی نوین شده است. طراحی گرافیک در خدمت صنعت، فرهنگ و سیاست در نظام اقتصادی به عنوان یکی از محصولات صنایع فرهنگی جایگاه خود را تثبیت کرده و می‌‌تواند در نقش یک رسانه به تولید فرهنگ یکدست و استاندارد موردنظر نظام سرمایه‌داری در بستر صنعت فرهنگ کمک بسیاری کند. از طرفی بنا به ماهیت چندگانه خود و امکانات گسترده، این ویژگی را دارد که با بیانگری که از هنر انتظار می‌‌رود ضمن آگاهی دادن به انسان به روشنگری اندیشه وی نیز منتج گردد. با وجود گسترش ارتباطات با کمک فضاهای دیجیتالی و امکان ایجاد و انتشار آثار گرافیکی با ساختاری نوین و متفاوت از شیوه‌‌های سنتی و با عنایت به کارکرد رسانه‌‌ای طراحی گرافیک، نسبت تکنولوژی با این هنر می‌تواند یک فرصت و یک چالش برای طراحان تلقی شود. واژگان کلیدی: طراحی گرافیک، تکنولوژی، مکتب فرانکفورت، صنعت فرهنگ، رسانه
كلمات كليدي : طراحی گرافیک، تکنولوژی، مکتب فرانکفورت، صنعت فرهنگ، رسانه
تاريخ دفاع : 1397-12-21