بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960267569
نام و نام خانوادگي : لاله دهقان منشادی
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی نماد حلقه خورشید در هنر ایران باستان و هنر اسلامی با تاکید برنگارگری و معماری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : «الله النور سماوات و الارض، خداوند نور آسمانها و زمین است. سوره ۲۴ قرآن آیه ۳۵ » خدا نور است که هم در آسمان است و هم در زمین به طورکلی دراین پژوهش واژه‌های خورشید و نقوش مرتبط با آن دردوران باستان و پس از اسلام و بررسی آن در هنرنگارگری و معماری جمع آوری و مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است. در خصوص تحول نمادخورشید در دوران باستان و نحوه تغییر آن پس ازاسلام و جایگاه خورشید در این دو دوره توضیحات لازم همراه با مستندات ارائه گشته است. همینطور در مورد اسطوره‌ها، اعتقادات دینی و باورهای فرهنگی انسان‌های دوره‌ی باستان سخن به میان آمده است. به عرض رسانده می‌شود که در این پژوهش عموماً ازمنابع کتابخانه ای و بررسی چندین نماد و تصاویر مختلف مرتبط با موضوع از نقوش به جا مانده در کتاب‌ها ، مقالات، سایت‌های معتبر در اینترنت و نگارگریهای موجود در موزه‌هااستفاده شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تطبیقی بوده است و نتایج به دست آمده ارتباط جالب بین باورهای دوره باستان و بعد از اسلام در باره‌ی نماد و جایگاه خورشید خیلی نزدیک و به هم پیوسته بوده اند وهرکدام در دوره‌ی خود پیامی کامل در خود داشته اند که انسان‌ها با نگاه به آن‌ها متوجه پیام‌های آیینی و اعتقادی آن می‌شدند. واژه‌های کلیدی: خورشید، نماد، نگارگری، معماری، نور.
كلمات كليدي : خورشید، نماد، نگارگری، معماری، نور.
تاريخ دفاع : 1398-06-20