بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519439
نام و نام خانوادگي : امیر باباشهابی
عنوان پایان نامه : نقد عقل ابزاری و مدرن با تکیه بر فرم و بدن در آثار گروتفسکی و آرا نیچه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : از یک نظرگاه فلسفی، داعیه اصلی آنچه ما «مدرنیته» می نامیم، اندیشه دستیابی به معرفت کلی از طریق عقل و اصول عقلانی است. بخش بزرگی از تفکر مدرن را ـ چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه کنش ـ ایمان به توانایی انسان برای ایستادن بروی خرد خویش ساخته است. عقلانیت ابزاری، عقلانیت تنها به رابطه وسایل و اهداف مربوط می شود . لذا تنها ارتباط ابزارها با اهداف را می توان ارزیابی کرد، اما ارزیابی خود اهداف بیرون از حوزه عقلانیت قرار می گیرد. یکی از منتقدان عقلانیت نیچه فیلسوف دیونیزوسی و ضد خرد بود که در کتاب زایش تراژدی پس از اینکه اذعان کرد که در هنر تراژیک یونان تعادل و هماهنگی خاصی، بین دو عنصر آپولونی و دیونیزوسی بوده است، به نقش برتر عنصر دیونیزوسی اشاره کرد. نیچه عنصر برتر را عنصر دیونیزوسی می دانست و آن را عنصری که اساس تایید بالندگی یک فرهنگ و زندگی بود. گروتفسکی در آثار خود با فرم و زبان مخصوص و همان روح آزاد به جنگ عقلانیت و در بند بودن فرهنگ بشر می رود و هدف خود را از طریق تئاتری که بعنوان جامعه ای کوچک از جامعه بزرگ محسوب می شود بیان می کند. در پژوهش حاضر به چگونگی عملکرد نظام های نشانه ای فرمی و بدنی در آثار گروتفسکی و چگونگی تاثیر آرا نیچه و عقل ابزاری و مدرن برای شکل گیری ارتباط و ارائه یک اندیشه به یک فرم بدنی پرداخته خواهد شد ؟
كلمات كليدي : عقل ابزاری، گروتفسکی، نیچه، فرم، بدن، مدرن
تاريخ دفاع : 1398-04-22