بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930446632
نام و نام خانوادگي : بهناز خانبان زاده
عنوان پایان نامه : نقد و بررسی آثار دو دوره ی اخیر جشنواره ی تصویرگری بولونیا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر حمیدرضا توسلی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش ، نقد و بررسی آثار راه یافته به جشنواره ی تصویرگری بولونیا و در پی آن اتخاذ روش های آگاهانه ، علمی و یا تکنیکی در تصویرگری و همچنین دستیابی به معیارهایی برای ارزیابی تصاویر در کتاب های کودکان است . به این صورت که برای بیان مفاهیمی صحیح و واضح و رسا از طریق تصاویر به کودکان به نتایج مطلوبی دستیابیم . این پژوهش در ابتدا به بیان و تعریف تصویرگری و اهداف آن پرداخته است . پس از بررسی نمونه های تصویرگران ایرانی و خارجی و نوع کار و تکنیک ها به معرفی چند نمونه جشنواره های دیگر تصویرگری پرداخته و پس از آن به تعریف و توضیح جشنواره ی تصویرگری بولونیا پرداخته می شود . پس از نقد مفهومی و تکنیکی آثار دو دوره ی این جشنواره به نتیجه ی کلی در باب خط و مشی تصویرگری جهانی پرداخته شده که بر مبنای آن پروژه ی عملی انجام پذیرفته شده است. همچنین با بیان چند نکته و پیشنهاد در راستای تصویرگری کتاب کودکان و معرفی یک شیوه برای تصویرگری به توضیح در باب استفاده از نوع تکنیک و رنگ برای اثر بخشی به فضا به استفاده از این شیوه در پروژه عملی اشاره می شود... واژگان کلیدی : تصویرگری کودک ، جشنواره ی بولونیا ، هنر کودک ، شناخت کودک.
كلمات كليدي : تصویرگری کودک ، جشنواره ی بولونیا ، هنر کودک ، شناخت کودک.
تاريخ دفاع : 1395-11-06