بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950000692
نام و نام خانوادگي : مهشید ساکت
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیرات متقابل طراحی صنعتی و طراحی صحنه در بازنمایی آینده در سینمای علمی تخیلی (با تاکید بر فیلمهای بلید رانر، 2001 اودیسه فضایی و گزارش اقلیت)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شهاب الدین عادل
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
چكيده : متنی که در پی می آید، به بررسی کنش ها و تاثیرات متقابل دو رشته طراحی صنعتی و طراحی صحنه در بازنمایی آینده در سینمای علمی تخیلی می پردازد. بدیهی است برای درک دقیق تر این دو موضوع یعنی طراحی صحنه و طراحی صنعتی مقدمات تاریخی و تحولات هردو هنر-صنعت و علم مورد تامل قرار گیرد. پس به تعاریف و تاریخچه و تحولات هردو و سپس به کارکردها و اصول مشترک این دو علم می پردازیم. در ادامه فیلم های علمی تخیلی و طراحی صحنه آنها را با تاکید بر سه فیلم مطرح در این ژانر یعنی فیلمهای بلید رانر، 2001 اودیسه فضایی و گزارش اقلیت مطالعه می نماییم و همچنین تاثیری را که از امکانات طراحی صنعتی بر طراحی صحنه این فیلم ها حاصل می شود. در پایان به تاثیرات متقابل این دو اشاره می کنیم. واژگان کلیدی طراحی صحنه، طراحی صنعتی، بازنمایی، سینما، علمی تخیلی
كلمات كليدي : طراحی صحنه، طراحی صنعتی، بازنمایی، سینما، علمی تخیلی
تاريخ دفاع : 1398-04-12