بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960282209
نام و نام خانوادگي : رضا مظفری
عنوان پایان نامه : ارائه راهکاری جهت ارتقا و بهبود عملکرد حسی و تعادلی در کودکان اوتیسم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید صابر سجادی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
چكيده : یکی از اختلالات عصبی تحول و نافذ رشد در بین کودکان، اوتیسم است. به این معنی که بخشی از اختلالات نافذ رشدی می باشد که سه اختلال در این حیطه قرار می گیرد :اتیسم، آسپرگر و اختلالات نافذ رشدی. کودکان مبتلا به اوتیسم در فرآیندهای ادراکی، حرکتی، شناختی و حسی دچار آسیب هستند و ناتوانی در زمینه‌های مختلف از قبیل مهارت های ارتباط اجتماعی، مهارت های حرکتی درشت و ظریف و حتی گاهی مهارت‌های ذهنی را ایجاد می کند. میزان شیوع این بیماری حدودا 110 نفر در هر ده هزار نفر گزارش شده‌است. این کودکان به دلیل عدم فعالیت و درخودمانده بودن مستعد ناهنجاری های جسمانی می باشند. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر مطالعه و آسیب شناسی رفتارهای این کودکان و در نهایت طراحی برای افزایش مهارت های حسی، حرکتی و تعادلی در کودکان اوتیسم می باشد . گروه هدف این پژوهش، کودکان دارای اختلال اوتیسم بصورت گروه خاص و والدین، مربیان و کاردرمانان اختلال درمانی بصورت عام می باشند. این پژوهش با تکمیل و آنالیز پرسشنامه های استاندارد از 100 نفر از افراد گروه هدف این پژوهش در شهر تهران به انجام رسیده است و جامعه آماری آن متشکل از این تعداد می باشد که در ارزیابی طرح نهایی طراحی شده نیز مورد سنجش قرار گرفتند. تحقيق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. متدولوژی مورد استفاده در این پژوهش که پروژه ای با ماهيت پژوهشی و طراحی محسوب می گردد و جمع آوری اطلاعات به کمک روش هایی نظير مطالعات کتابخانه ای، تحقيقات ميدانی، تحقيقات آماری و مطالعات موردی، اطلاعات اوليه جمع آوری می گردد و در ادامه با روش های پيشنهادی فرایند طراحی کاربرمحور نظير پرسشنامه و مصاحبه ژرف کاوانه و نیز آنالیز لایه ای علت ها دنبال می گردد. واژگان کلیدی کودکان اتیسمیک، اتیسم، عملکرد حسی ،عملکرد تعادلی ،بهبود عملکرد اتیسم
كلمات كليدي : کودکان اتیسمیک، اتیسم، عملکرد حسی ،عملکرد تعادلی ،بهبود عملکرد اتیسم
تاريخ دفاع : 1398-11-06