بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960254071
نام و نام خانوادگي : نیکا خاکپور حقیقی
عنوان پایان نامه : پرورش و تقویت حواس لامسه و شنوایی در سنین پیش از دبستان به وسیله اسباب بازی با هدف تسهیل یادگیری خط بریل در سن دبستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : معلولین نابینا ، جمعیت قابل توجهی از گروه دارای ناتوانی را تشکیل می‌دهند. نابینایی موضوع مهمی در حوزه‌ی سلامت اجتماعی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌شمار می‌آید. مطالعات مختلف نشان داده‌است که نقص بینایی، کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار‌داده و فعالیت‌های اجتماعی و استقلال وی را کاهش می‌دهد. بسیاری از نابینایان، افرادی هستند که از کودکی و نوزادی نابینا بوده‌اند و این فقدان از کودکی بر روی تمام عمر آنها تاثیر‌گذار خواهد بود. با توجه به این مهم که دانش و مهارت‌های هر فردی از سن کودکی شروع به رشد و نمو می‌کند، لذا توجه به نیاز آموزش در کودکان نابینا و هموار‌کردن راه آموزش به آنها از طریق وسایل بازی و بهره‌گیری از نقاط قوتشان در سایر حواس مانند حواس شنوایی و لامسه، و تقویت آنها در جهت پوشش بهتر این فقدان در جهت آموزش، ضروری است. در اين پژوهش توصيفی‌-تحليلی، با استفاده از پرسشنامه دموگرافيک‌ (شامل اطلاعات جمعيت شناختی) و سایر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات به آن پاسخ داده شود. در نهایت با بررسی دلایل ضرورت طـراحی و استخـراج پارامترهای طراحی از یافته‌های کتابخانه‌ای و میدانی، به طراحی وسیله بازی‌ای برای بهبود این شرایط پرداخته می‌شود. واژگان کلیدی کودکان نابینا، نابینایان، خط بریل، آموزش، اسباب بازی
كلمات كليدي : کودکان نابینا، نابینایان، خط بریل، آموزش، اسباب بازی
تاريخ دفاع : 1398-11-06