بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930550052
نام و نام خانوادگي : پيمان عليزاده اسكويي
عنوان پایان نامه : سواد بصري در نقاشي دوران گوتيك بر اساس نظام فلسفي كانت (مفهوم امر والا)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسماعيل بني اردلان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
چكيده : یکی از مباحث ارزنده در فلسفه کانت، امر والا در نقد قوه حکم است. به زعم کانت والا بر تصورات نامتناهی چون زمان، مرگ، فضا و عالم روحانی اشاره دارد، والا اشاره بر عظمتي دارد که ماورای هر قیاسی است. این عظمت شگفت انگیز می تواند قابل اطلاق بر عملی اخلاقی، یا اشاره بر عظمت اعیان طبیعی مانند طوفانی سهمگین و حتی عظمت اثری هنری باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي امر والاي كانت و چگونگي ارتباط معرفتي آن با نقاشي هاي مرتبط با حضرت مريم و مسيح در دوره گوتيك است. سوال مطرح شده در این پژوهش اين است كه امر والای کانت در هنر كدام دوره ظهور نموده و در نقاشی های كدام دوره بارزتر است و علل بروز آن چيست؟ روش اين پژوهش توصیفی _ تحلیلی با استدلال استقرایی و شيوه جمع آوري اطلاعات کتابخانه ای است. در نهايت نتایج تحقیق نشان می دهد که بهترین نمونه امروالا را می توان هنر مذهبی کلیسا دانست که والایی را به بهترین شکل به ظهور می رساند و نقاشی دوره گوتيك ، نمونه ای از این هنر است که جایگاه ذهنی امر والای کانت به وضوح در آن دیده می شود. کلید واژه گان: امر والا ،فلسفه کانت، نقاشی دوره گوتیک، هنر مذهبی.
كلمات كليدي : امر والا ،فلسفه کانت، نقاشی دوره گوتیک، هنر مذهبی.
تاريخ دفاع : 1398-06-17