بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 944000671
نام و نام خانوادگي : سارا سلطانيه
عنوان پایان نامه : نفش نمادها و اساطیر در( زبان) روابط بین الملل
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) :ابراهیم آخوندی ,
امید ابراهیم
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
امید ابراهیم
چكيده : در دنیای امروز در جوامع و عرصة بین الملل بیشتر از گذشته نیاز به زبان مشترک وجود دارد، زبانی برای برقراری ارتباط بین تمدن ها و فهم و درک و احترام متقابل و حل مسائل. استفاده از معنا و تاریخ اسطوره ها و نمادها می توان به کمک این زبان مشترک آید. زبان مشترکی که می تواند از زبان تصویر نیز کمک گرفته و پیام خود را برساند. آشنایی بیشتر با اسطوره ها و نماد های ملل مختلف می تواند کمکی باشد برای ارتباطات بهتر و نزدیک شدن و آشتی فرهنگ ها. با مرور بر اسناد در سازمان های بین المللی مانند یونسکو و همچنین تحقیق در تنوع و ریشة تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی و تأثیر گذاری آنها و بررسی تغیرات احتمالی نقش آنها در مقاطع مختلف تاریخی تلاش خواهد شد به درک عمیق تر نقش اسطوره ها و نمادها در روابط بین الملل. نظریه پردازی مبتنی بر اسطوره سازی ها ممکن است به طور همزمان و در چارچوب مناظره های گوناگون تعابیر متفاوتی از مفاهیم داشته باشد، زیرا تبیین مفاهیم مزبور تابعی از اسطوره سازی ها بوده که طی آن مفروضات و گزاره های یک نظریه یا رویکرد را شکل می دهند. عملاً در عرصة سیاست بین الملل با سازه های ذهنی، اسطوره ها، انگاره ها و مفاهیم سر و کار داریم که هر یک از آنها در تبیین و تفسیر واقعیت موثر می باشد. امید است در این تحقیق با نگاهی مبتکرانه به تأثیر نمادها و اسطوره ها در این قالب پیچیده بتوان افق دید وسیع تری برای پژوهشگران و نیز تصمیم سازان در عرصة بین المللی را فراهم کرد. از این رهگذار تلاش می شود پیشنهادهایی در جهت تأثیر بیشتر نمادها و اسطوره های ملی کشورمان در عرصة بین المللی ارائه شود. باتوجه به معادلات پیچیده و پویای روابط بین المللی در عصر حاضر؛ نگاهی کنجکاوانه به تعاملات بین المللی و یافتن ردِ پای نمادها و اسطوره ها و تأثیر آشکار و پنهان آن در روابط بین المللی شاید حقایق جدیدی را آشکار کند. مروری بر وضعیت وعملکرد سازمان های بین المللی مبتنی بر منشور و اساسنامه ها که اصطلاحاً بر پایه ارزش های فرهنگی شکل گرفته اند محقق را به یافتن حضور و تأثیر نمادها و اسطوره های کشورها هدایت می کند که شاید دستاوردی نو را حاصل نماید.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: نماد، اسطوره، زبان، روابط بین الملل، سازمان های بین المللی
تاريخ دفاع : 1398-10-25