بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950105645
نام و نام خانوادگي : فرزانه آذرهوش
عنوان پایان نامه : جایگاه تصویرسازی خلاق در پرورش شخصیت کودک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسین اردلانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اکبر نیکان پور
چكيده : کاربرد هنر در ارائه پیامها به منظور رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی نیز باید در راس مبحث تعلیم و پرورش کودک قرار بگیرد.هنر خلاقه میتواند درآزاد سازی هیجانات و درمان فشارهای عاطفی و همینطور خویشتن شناسی کودک نقش بسزایی داشته باشد.تصویرسازی خلاق بایست بتواند،پاسخی صحیح و مناسب به نیازهای بصری متن بدهد و به بالا بردن سواد بصری مخاطب کمک رساند.او را به خواندن و دیدن و کشف مکرر تشویق و ترغیب کند و به این ترتیب قوه تخیل او را برانگیزاند.بتواند کودک را بسوی بینش اجتماعی عمیق رهنمود کند و او را از حصار خود فراتر برده و با واقعیتهای اجتماعی عصر خود پیوند دهد.تصویرسازی خلاق تا آنجا مهم است که میتواند،کودکانی را پرورش دهد آگاه که دارای ذهن و نگاهی جهانی باشند.اگر تصویرسازی یک اثر موفق ظاهرشود موجب عزت نفس و توانایی ذهنی کودک و بروز خلاقیت های نوین در وی گرددو نوعی درمانگر و پیشگیری کننده انواع آسیبهای اجتماعی و روانی جامعه آتی شودو نوید جامعه ای پویا؛ سالم و روشن و جستجوگر را دهد.
كلمات كليدي : تصویرسازی خلاق، پرورش شخصیت، کودک
تاريخ دفاع : 1398-06-27