بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960012582
نام و نام خانوادگي : ابوالفضل زینلی قاهانی
عنوان پایان نامه : ویژگی های متشابه و متفاوت خشونت در ساختار اجرایی در هنر تعزیه و نظریه ی تئاتر خشونت آنتونن آرتو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
رامتین خداپناهی
استاد مشاور () : ,
چكيده : تعزیه هنر نمایش و آیینی ایران است که ریشه در باورها و اعتقادات مردم مسلمان ایران دارد. این هنر نمایشی مقدس دارای ویژگی‌های خاصی است که موجب شده تا در طول تاریخ جایگاه والای در بین مردم داشته باشد و از طرفی همچون یک بنای تاریخی جزو میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شود. با این حال در عصر امروز اجرای آن برای مردم ممکن است دارای نقص‌هایی باشد که همانند همان بنای تاریخی نیاز به مرمت و بازسازی داشته باشد تا در دل مردم همچون سابق باقی بماند. از طرفی می‌توان با بررسی شیوه اجرایی تئاتر خشونت آرتو و تشابه و تفاوت‌های آن با خشونت که در تعزیه وجود دارد به نتایجی دست یافت که هم برای تعزیه و هم برای بهره‌برداری در تئاتر امروز مورد استفاده قرار داد. واژه‌های کلیدی: تعزیه- تئاتر- خشونت- آنتونن آرتو
كلمات كليدي : تعزیه- تئاتر- خشونت- آنتونن آرتو
تاريخ دفاع : 1398-10-28