بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930466462
نام و نام خانوادگي : فائزه صدیف
عنوان پایان نامه : تاثیر خواص مواد در تصویرسازی داستانی و قدرت بیان احساس در آن‌ها
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اکبر نیکان پور
استاد مشاور () : ,
چكيده : تصویرسازی یا تصویرگری یکی از زیرشاخه‌های هنرهای تجسمی است و به نوعی از اثر خلاقانه‌ی تصویری گفته می‌شود که القاکننده‌ی تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است. در این پژوهش هدف بررسی نقش شیوه های اجرایی در بیان احساس تصویر می¬باشد. تصویرگری هنری و زیبایی شناسی آمیزه ای از احساسات است که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد و با تحریک روان او و ایجاد تعادل میان آنها در نهایت تصویری ایده آل از ابعاد فکری اش را ترسیم می نماید. امروزه رویدادهای عمده زندگی انسان چون عشق، بیماری، مراسم گروهی و مرگ پیوسته تکرار می شوند و تفسیر فردی هنرمند است که آن رویدادها را هر بار در پرتوی تازه برابر نظر آدمیان تجلی می سازد. هنر تصویر سازی معاصر با پیدایش امکانات جدید تکنولوژی ارتباطی نظیر کامپیوترها(رایانه ها) و ابزارهای ارتباط تصویری روباتیک (سازه های کامپیوتری متحرک) کاملا متحول شده است. بر این اساس نتایج تحقیقات حاکی از آنست که هنر تصويرسازي معاصر ايران دارای کمبودهای فراوانی می باشد که نباید از چشم اهل فن دور بماند. کلیدواژه: تصویر، احساس، زیبایی شناسی.
كلمات كليدي : تصویر، احساس، زیبایی شناسی.
تاريخ دفاع : 1397-10-10