بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950190536
نام و نام خانوادگي : شهناز علی پوری مرالو
عنوان پایان نامه : بررسی آثار نقاشان ایران ملهم از شرایط سیاسی و اجتماعی (از دهه 40 تا امروز)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
داور يوسفي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حبيب الله صادقي
چكيده : هنر به عنوان بخشی از زندگی بشر همواره دست¬خوش تغییر و تحولات بوده است. تغییر و تحولی که در بستر خود بر عوامل بیرونی مؤثر بوده و از همین عوامل تأثیر پذیرفته البته به نظر می¬رسد بیشتر این عوامل بیرونی بوده¬اند که بر دوش هنر و هنرمند سنگینی کرده و از ابزار برانگیختگی او محسوب می¬شوند. اما آن چه در طول تاریخ هنر بیشتر مورد توجه این وادی بوده عوامل اجتماعی است و این عوامل اجتماعی بیشتر بر گرفته از تحولات سیاسی است و سیاست مداران به عنوان محورهای اصلی جامعه بازیگران این صحنه هستند. این پژوهش تلاشی است جهت بازشناسی عوامل مختلف تأثیرگذار که منشاء آن سیاست به معنی کلی در بستر تاریخ ایران معاصر و نقاط خاص زمانی که باعث خلق حرکت¬های هنری شده است. هدف این رساله پرداختن به هنر سیاسی در بستر تاریخ سیاسی ایران معاصر بوده و این که آثار خلق شده تا چه حد ملهم از شرایط گوناگون بوده؟ روش اجرای این پایان¬نامه به شکل کتابخانه¬ای و تجزیه و تحلیل توصیفی می¬باشد. و مصاحبه با تنی چند از هنرمندان مؤثر در این عرصه.
كلمات كليدي : نقاشان ایران، شرایط سیاسی، اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-06-11