بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519458
نام و نام خانوادگي : سحر دکمه چین
عنوان پایان نامه : آرش کمانگیر سیاوش کسرایی با رویکرد ریچارد شکنر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ابوالفضل دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر بر آن است تا مفهوم پرفورمنس/ اجرا را تعریف کرده و ریشه¬ها و خاستگاه آن را که در ارتباط مستقیم با ذات اصلی نمایش: آئین است بازتعریف کرده و دست به ساخت و اجرای یک پرفورمنس در حیطه پژوهش عملی بزند. اجرا یا پرفورمنس منظومه آرش کمانگیر سروده سیاوش کسرایی که از طریق شناخت آراء و جهان تئوریک ریچارد شکنر عملی خواهد شد و به اجرا درخواهد آمد. در ابتدا و فصول آغازین، ما به بستر و زمینه¬های شکل¬گیری و ظهور پرفورمنس خواهیم پرداخت و واژه¬ها و اصطلاحات مرتبط با آن: آئین، مراسم آئینی، هپنینگ، آیدیا¬آرت و تئاتر پست¬مدرن را تعریف خواهیم کرد و مختصری از خاستگاه و تاریخچه آنها را خواهیم آورد و سپس به مفهوم اصلی خود : پرفورمنس و نمایش و جهان اجرا خواهیم پرداخت تا پیشنهادات خود در این حیطه را ارائه نماییم. این پژوهش از چهار فصل در این حیطه تشکیل شده است.
كلمات كليدي : آرش کمانگیر، سیاوش کسرایی، ریچارد شکنر
تاريخ دفاع : 1396-10-20