بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910905358
نام و نام خانوادگي : بهنود بهلولی آبكناري
عنوان پایان نامه : تئاتر محیطی و مکان های غیر متعارف
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : این رساله به ارتباط و نقش مکان در تئاتر محیطی می پردازد. به طوری که تلاش می شود تا اهمیت مفهوم مکان و کارکرد دراماتیک محیط اجرا در تولید یک تئاتر تجربی برجسته گردد. بر این اساس این رساله تلاش می کند تا با مبنا قرار دادن مکان های غیر متعارف نقش آنها را در فرآیند تاثیرگذاری در کلیت خلق یک اتمسفر دراماتیک بررسی کند. پاسخ به این سوال که چرا تئاتر محیطی از مکان های قراردادی که برای اجرای تئاتر در نظر گرفته می شود بیرون آمده و وارد مکان های غیر متعارف می شود موضوع این رساله است. در ذیل همین بحث ما به چگونگی استفاده از مکان های نامتعارف برای اجرای یک تئاتر و به عناصر مختلف تئاتر محیطی، به خصوص جایگاه و نقش تماشاگر در یک اجرا محیطی خواهیم پرداخت. این مسئله که تغییر محیط اجرا چگونه می تواند نقطه ی آغازی برای روند شکل گیری تئاتر باشد در دستور کار این رساله است. ضمنا از آنجایی که این شکل تئاتر به واسطه ی ارتباط بی واسطه با تماشاگر و بی نیازی به محیط اجرا در سراسر جهان در حال گسترش است، اهمیت شناخت جایگاه این تئاتر در ایران و آسیب شناسی تئاتر محیطی در ایران امری اجتناب ناپذیر است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: تئاتر محیطی، تئاتر مکان خاص (Site-specified Theater)، مکان نامتعارف، تئاتر تجربی، پست مدرنیسم.
كلمات كليدي : تئاتر محیطی، تئاتر مکان خاص (Site-specified Theater)، مکان نامتعارف، تئاتر تجربی، پست مدرنیسم.
تاريخ دفاع : 1394-06-21