بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960110584
نام و نام خانوادگي : مهنوش پورحسینی اکبریه
عنوان پایان نامه : بررسی و تحلیل رنگ طلایی در مکتب تبریز دوم (نمونه موردی 3 اثر از سلطان محمد، میر سید علی و آقا میرک)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منیژه صحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ناصر آراسته ,
چكيده : کتاب¬آرایان ایرانی با توجه به سابقه¬ای که پیش از ظهور اسلام در نقاشی داشتند از سده¬های چهارم و پنجم هجری به بعد برای لذت¬بخشیدن به جان و روح انسان، نخست مصحمها و سپس نسخه¬های دیگر خطی را مذهَّب و مصورَّر ساختند. در ابتدا نقوش به¬کار رفته در حوزۀ کتاب¬آرایی ایرانی - اسلامی ساده و مطلق با رنگهای محدود و به¬ویژه زرِ ناب بود و از قرن ششم هجری به بعد عناصر رنگی متنوع دیگر اضافه شد. از این زمان به بعد سبکها و مکتبهای هنری متعددی همچون شیراز، هرات، تبریز و اصفهان پدید آمد که هرکدام از ویژگی¬های متمایز و منحصر به فردی برخوردار بود. با روی کار آمدن صفویان و حمایت آنان از هنر یکی از مهم¬ترین و فعال¬ترین مکاتب نگارگری و تذهیب ایران در سده¬ی دهم هجری و حمایت آنان از هنر یکی از مهم¬ترین مکاتب نگارگری ایران در تبریز شکل گرفت. و یا هم¬آمیزی ویژگی¬های نگارگری شرق و غرب ایران به اوج شکوه و بالندگی رسید. هنرمندان بی¬بدیل مکتب تبریز دوم با استفاده از تجارت گذشتگان هنر نگارگری را ادامه دادند و نوآوریهایی را بدان افزودند. در این دوره رنگ طلایی که پیشتر در نگاره¬های مکتب هرات اهمیت بسزائی یافته بود با رویکردی نمادین در آسمان تعداد قابل ملاحظه¬ای از نگاره¬ها جلوه¬گر شد و شکوه و درخششی بی¬نظیر به آنها بخشید. هدف این پژوهش که به شیوه¬ای توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی نگاره¬های منتخب مکتب تبریز دوم پرداخته و از طریق بررسی این نگاره¬ها تأثیرپذیری نگارگران از فرهنگ معنوی حاکم و تلفیق آن با رنگ طلایی به¬عنوان عنصر مهم بصری را نشان داده و درکی از روح معنوی این نگاره¬ها ارائه دهد. کلید واژه¬ها: مکتب تبریز دوم، مکاتب هنری ایرانی - اسلامی، نگارگری، رنگ طلایی
كلمات كليدي : مکتب تبریز دوم، مکاتب هنری ایرانی - اسلامی، نگارگری، رنگ طلایی
تاريخ دفاع : 1398-04-25