بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930393340
نام و نام خانوادگي : الهام علیرضایی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرات هنر مفهومی بر طراحی لباس بعد از 1960 – ازلباس کاربردی تا اثر هنری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالحسین مختاباد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
چكيده : پژوهشگردر راستای بررسی تاثیرات هنر مفهومی بر طراحی لباس بعد از 1960، دریافت که لباس در دوران معاصر علاوه بر کارکردهای سنتی، کارکرد رسانه ای و ارتباطی نیز دارد و به عنوان مفهومی هنری مد نظر قرار گرفته است و هنرمندان از آن به مثابه ی اثر هنری برای بیان ایده ها و ذهنیات خود بهره گرفتند. در اواسط قرن نوزدهم تغییرات ژرف و عمیقی در مفهوم هنر و بنیانهای زیبایی شناسی ایجاد شد و همه ی حوزه های هنر از جمله طراحی لباس را تحت تاثیر خود قرار داد. هنرمندان با استفاده از تلفیق لباس با ویژگیهای هنرهای تجسمی به کمک آخرین دستاوردهای فناوری، مفاهیم و موضوعات هنری خود را بیان کردند. آنها بدن انسان را به مثابه ی بوم و یا ابزاری برای انتقال یک فکر یا مفاهیم درونی و ذهنی خود و نه الزاما برای پوشش بهره گرفتند. بنابر این هدف اصلی او از خلق لباس، پوشش بدن انسان نیست، بلکه با بهره گیری از مواد و ابزار پوشیدنی و غیر پوشیدنی مثل پارچه، شیشه، چوب، کاغذ و... احساسات و اندیشه های درونی خود را نمایش میدهند. با بررسی وضعیت لباس مفهومی، هدف هنرمندان و طراحان لباس مفهومی که هدف اصلی این پژوهش میباشد این نتیجه حاصل شد که لباس در آثار هنرمندان، بی واسطه یک اثر هنری و دارای بیان تلقی میشود که میتواند با مخاطب به دلیل نزدیکی با بدن و همراهی انسان در تمام ادوار تاریخی، به صورت ملموس ارتباط برقرار کند. و همچنین نتیجه ی حاصله نشانگر این بود که طراحی لباس مفهومی تا حدودی توانسته سبکی جدید در جهت بیان زیبایی و مفاهیم زندگی روزمره، ایجاد کند. کلمات کلیدی: لباس، هنر مفهومی، لباس مفهومی، طراحی لباس، مد
كلمات كليدي : لباس، هنر مفهومی، لباس مفهومی، طراحی لباس، مد
تاريخ دفاع : 1396-10-25