بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940230856
نام و نام خانوادگي : بهنام باقری
عنوان پایان نامه : بررسی فرمالیسم و تحلیل آن در آثار گرافیک دهه 1980 میلادی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
الهه پنجه باشی
چكيده : طراحی گرافیک در دهه 1980 همزمان با پیشرفت های تکنولوژی و گسترش کاربرد گرافیک گونه¬ای از بازگشت به الگوهای طراحی دهه های آغازین قرن بیستم را تجربه می¬کند. طراحی در این دهه تحت تاثیر جنبش¬های هنری پست مدرن در تقابل با خصیصه¬های هنر مدرن دوران دگرگونی و پیشرفت را سپری می¬کند. در این دوره بار دیگر شاهد حضور ویژگی های فرمالیستی در آثار طراحی گرافیک و استفاده از فرم به مثابه ساختار و بن مایه اثر هنری، هستیم. در این رساله کوشش شده تا با روش جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات، بررسی سیر تاریخی و تحلیل ویژگی های فرمالیسم و بررسی نظریات نظریه پردازان مشهور مکتب فرمالیسم، به راهکار مناسبی برای تحلیل فرمالیستی آثار گرافیک دهه 1980، برسیم. برای رسیدن به این هدف در فصل دوم تاریخچه و ویژگی های گرافیک دهه 1980 بررسی شده و در فصل سوم مفهوم فرم و فرمالیسم بررسی شده است. در ادامه برای رسیدن به پاسخی مناسب برای جایگاه فرمالیسم و نسبت آن با گرافیک دهه 1980به تجزیه و تحلیل عناصربصری مورد استفاده در آثار این دهه از منظر فرمالیسم پرداخته شده و در ادامه اهمیت شناخت فرم مورد بحث واقع شده است. در نهایت و در فصل پایانی این موضوع مطرح شده که طراحی گرافیک دهه 1980 همچون تمامی جریان های هنری آن دهه دستخوش یک نوزایی شده است. این نوزایی به منزله خلق ارزش هایی جدید با تکیه بر دستاوردهای هنر مدرن در ابتدای قرن بیستم و رجوع هنرمندان به عناصر بصری، روحیات و فرم و ساختار آثار آن دوره می باشد. و در نهایت این نتیجه حاصل شده که عناصر فرمالیستی را می¬توان به نوعی ویژگی ذاتی ودرونمایه¬ی اصلی آثار گرافیک دهه 1980 به شمار آورد. واژگان کلیدی: فرمالیسم، گرافیک دهه 1980، طراحی گرافیک، فرم
كلمات كليدي : فرمالیسم، گرافیک دهه 1980، طراحی گرافیک، فرم
تاريخ دفاع : 1398-06-10