بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900798011
نام و نام خانوادگي : منصور صلواتی
عنوان پایان نامه : بررسی زمان و تاثیرگذاری‌اش بر فرم در آثار نمایشی ساموئل بکت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
قطب‌الدین صادقی
استاد مشاور () : ,
چكيده : آن مسئله‌ای که در این پژوهش در پی‌اش بودیم تحلیل زمان در نمایشنامه‌های ساموئل بکت بود با تکیه بیشتر بر نظرات وجودگرایی مارتین هایدگر. دغدغه این پژوهش چرایی نزدیکی اندیشه بکت و هایدگر بود و همچنین دیدگاهی که این دو اندیشمند در مورد زمان داشتند. البته مقصود اندازه‌گیری علمی زمان نبود بلکه نگاه فلسفی و مفهومی این تعریف را مدنظر داشتیم. برای بیان این موضوع سعی کردیم چارچوب نظری تحقیق را بر تفسیری وجودی (هرمونتیک اگزیستانسیالیسم) قرار دهیم. البته تفسیر از آن جهت که تاویلی شخصی از سیر گذشتن زمان در لابه‌لای فضای به وجود آمده در نمایشنامه ارائه دهیم. لزومی که این تحقیق برای ما داشت آن بود که مساله‌ای بنیادی از اندیشه¬ای پیشرو را درک کنیم. در این گذر به چند نتیجه کلی رسیدیم. اول این که زمانی که در نمایشنامه‌های بکت جریان دارد بر اساس تقسیم‌بندی هایدگر زمان طبیعی است که روزمرگی و انجام فعالیت‌های عادی زندگی را شامل می‌شود. دومین نکته‌ این بود که پس از تحلیل به این نتیجه رسیدیم نمایشنامه در انتظار گودو از زمان آینده سخن می‌گوید، نمایشنامه آخر بازی افسوس به زمان گذشته است و نمایشنامه آخرین نوار کراپ تقابل زمان حال و گذشته در ذهن شخصیتی به نام کراپ است. سومین نکته این بود که مکان در نمایشنامه‌های بکت اصالت داشته و بر زمان ارجحیت دارد. یعنی بکت بر اساس مکان یا صحنه‌ای که برای نمایشنامه طراحی کرده زمان را در آن تعریف می‌کند. چهارمین نکته نگاه مشترکی بود که هایدگر و بکت به ابدیت دارند. هایدگر زمان را از ابدیت آغاز می‌کند و بکت مکان را در ابدیت قرار داده است. در فصل اول چکیده‌ای کلی از آن‌چه در این پژوهش قصدش را داشتیم ارائه شده است. در فصل دوم به تعاریف مختلف زمان اشاره کرده‌ایم و از دوران باستان تا حال حاضر در اندیشه متفکران جستجو و سفری کوتاه در زمان داشته‌ایم. فصل سوم مربوط به چارچوب نظری می‌شود که برای تحلیل نمایشنامه از آن سود برده‌ایم. فصل چهارم سه اثر نمایشی (در انتظار گودو. آخر بازی و آخرین نوار کراپ) ساموئل بکت را بررسی کرده‌ایم. همچنین به اندیشه ساموئل بکت و تاثیراتی که روی اندیشه او سهیم بوده پرداخته‌ایم. در این فصل سعی شد از داستان‌ها، رمان‌ها و دیگر نمایشنامه‌های بکت هم استفاده شود تا با کلیتی از اندیشه او مواجه شویم و بتوانیم عمیق‌تر با او و آثارش برخورد کنیم. فصل پایانی و پنجم این پژوهش هم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پژوهش ما را در خود جای داده است.
كلمات كليدي : آثار نمایشی، ساموئل بکت
تاريخ دفاع : 1394-12-06