بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940025726
نام و نام خانوادگي : سارا احمدی
عنوان پایان نامه : تحلیل رمان کیمیاگر با تکیه بر نقد کهن الگویی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش بررسی کهن الگوهای مطرح شده از سوی یونگ، در رمان کیمیاگر، نوشته پائولو کوئیلو می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی بوده و شیوه گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که این قصه نیز مانند بسیاری از متون ادبی و آفرینش های هنری، محمل مناسبی برای حضور ناخودآگاه و محتویات آن، که همان کهن الگوهاست، می باشد. در این اثر کهن الگوهایی مانند: آنیما، سایه، نقاب، خود، قهرمان، پیر دانا، زن (مادر مثالی)، دیدار با پیر خردمند، تولد دوباره، سفر، جست وجو، رویا، صحرا و گنج وجود دارد؛ پرکاربردترین کهن الگوی یافت شده در این اثر، پیرخردمند می باشد که در چهار قسمت کلیدی داستان حضور دارد و طلایی ترین کهن الگوی موجود، ولادت مجدد (تولد دوباره) می باشد که نقطه عطف داستان نیز هست.
كلمات كليدي : نقد کهن الگویی، رمان کیمیاگر، یونگ، پائولو کوئیلو، پیر خردمند، ولادت مجدد
تاريخ دفاع : 1396-06-21