بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940197235
نام و نام خانوادگي : سپیده مرادی
عنوان پایان نامه : تحلیل آثار پرفورمنس در ایران با تکیه بر تقابل سنت و مدرنیته (از دهه 80 تا 90 شمسی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سعید حقیر
چكيده : با شکل گیری هنر مدرن در ایران، تقابل سنت و مدرنیته نمودی جدید در این حوزه از فرهنگ و هنر به خود گرفت. این نمود در آثار پست مدرن نیز قابل بررسی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل آثار پرفورمنس آرت با تکیه بر تقابل سنت و مدرنیته در جامعه در حال توسعه ایران در دهه های 80 و 90 شمسی است که به شیوه تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری مطالب نیز به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آثار هنرمندان پرفورمر تا حدی بازتابی از ناهنجاری های موجود در جامعه در حال گذار ایران بوده و در اجرای آثار خود از عناصر و مشخصه های سنتی ایرانی که در پوشش، موسیقی و مراسم آیینی و دینی ایرانی یافت می شود بهره گرفته اند.
كلمات كليدي : سنت – مدرنیته – جوامع در حال گذار- پرفورمنس آرت -هنر معاصر ایران
تاريخ دفاع : 1396-11-10