بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960256356
نام و نام خانوادگي : مهدی کریمی فارسی
عنوان پایان نامه : بررسی تصویرسازی کتاب کودک با رویکرد تکنیک های جدید دیجیتال
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اکبرنیکان پور
استاد مشاور () : ,
چكيده : تصویر سازیِ دیجیتال، در ادامه ی تصویر سازیِ آنالوگ مطرح می شود و قواعد و اصولِ تصویر سازی را در دل خود دارد. بررسیِ تاریخِ ادبیاتِ کودک و سبک و سیاق های تصویر گری، این امر را سبب می شود که نقشِ ابزارهای دیجیتال در هنر تصویرگریِ امروز چیست. با بررسی های سبک شناسانه ی داستان نویسیِ ادبیاتِ کودک و همچنین بررسی های تئوری ها در امر تصویرگری، می توان دریافت که تصویر سازیِ دیجیتال نه تنها با روش پیش از خود( آنالوگ) زاویه ای ندارد، بلکه این امکان را به هنرمند می دهد تا با خیالی آسوده تر این تکنولوژی را به خدمتِ قوه ی تخیل و تکنیک خود بگیرد. این پایان نامه با بررسیِ تاریخ داستان نویسی و نشانه های داستانِ کودک، به بررسیِ تصویر سازیِ دیجیتال به عنوانِ عنصری در امر تصویرگری می پردازد. کلید واژگان: تصویرسازیِ دیجیتال، تصویرسازیِ آنالوگ، تصویرگریِ کتابِ کودک، تکنیک های تصویرگری،داستانِ کودک
كلمات كليدي : تصویرسازیِ دیجیتال، تصویرسازیِ آنالوگ، تصویرگریِ کتابِ کودک، تکنیک های تصویرگری،داستانِ کودک
تاريخ دفاع : 1398-09-13