بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930349909
نام و نام خانوادگي : کوشيار عبدالهي مٌشايي
عنوان پایان نامه : ‌‌‌‌جامعه‌شناسي زنانه در دو نمايشنامه مده‌آ (اوريپيدس-آنوي) و شخصيت سودابه در شاهنامه فردوسي از منظر فمينيست‌‌‌‌‌ها : پژوهش تطبيقي
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ميرعليرضا دريابيگي
استاد مشاور () : ,
چكيده : ‌ اين پژوهش قصد دارد تا از طريق ديدگاهي فمينيستي و خوانشي زنانه به بررسي اسطوره‌هاي مده‌آ و سودابه در سه اثر "مده‌‌آ" نوشته‌ي اوريپيد ، "مده‌آ" نوشته‌ي ژان آنوي و شاهنامه‌ي فردوسي ، بپردازد و جايگاه زنانه‌ اين دو شخصيت اسطوره‌‌اي را در جامعه آن‌زماني¬شان مورد تحقيق قرار دهد . تطبيق جايگاه اجتماعي‌ اين دو شخصيت اسطوره‌‌اي از منظر جنسيت و ‌‌‌‌جامعه‌شناسي زنانه ، از ديگر اهداف‌ اين پژوهش است ، تا بتوان با تکيه بر آن به دلايل ناديده گرفته شدن ‌‌‌‌‌آن‌ها در نظام ‌‌‌‌سلطه‌گر مردانه، پي برد. در حقيقت‌ اين پژوهش به مفهوم "ديگر بودن" زنان در مقابل مردان ، در جوامع ، اشاره دارد . جستار‌‌‌‌‌هاي ذکر شده ميتواند ما را به درک بيشتر ارتباط بين بازآفريني اسطوره‌ها و يا ناديده گرفته شدن ‌‌‌‌‌آن‌ها ، رهنمون سازد . واژگان کليدي : فمينيسم/سودابه/‌‌‌‌‌مده‌آ/ اسطوره
كلمات كليدي : فمينيسم، سودابه، مده‌آ، اسطوره
تاريخ دفاع : 1397-06-17