بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519518
نام و نام خانوادگي : نسيم تاجي
عنوان پایان نامه : سایکودرام و ژان ژنه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امير دژاكام
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منیژه محامدی ,
چكيده : پژوهش حاضر سعی در بررسی نمایشنامه کلفت‌ها اثر جاودانه ژان ژنه و تأثیر پراهمیت سازکودرام در این اثر دارد. اجرای نمایش کلفت‌ها که از طریق شناخت سایکودراما عملی خواهد شد و به اجرا درخواهد آمد. در ابتدا و فصول آغازین به زندگی ژان ژنه و بررسی اثر او می‌پردازیم و سپس به تعریف سایکودراما، خواهیم پرداخت و همچنین تأثیر آن بر نمایشنامه کلفت‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تا پیشنهاد خود را برای بهترین شیوه کارگردانی این اثر ارائه نماییم این پژوهش از چهار فصل در این حیطه تشکیل شده است.
كلمات كليدي : سایکودرام، ژان ژنه
تاريخ دفاع : 1396-11-11