بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252664
نام و نام خانوادگي : سیمین شاکری
عنوان پایان نامه : بررسی آیین های خراسان از منظر نشانه شناختی فرهنگی رولان بارت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آیین ها یکی از مهمترین بخش های زندگی بشر همواره با رقص و حرکات معنادار بدن همراه بوده اند. رقص های آیینی تاریخ پر فراز و نشیبی را در جهان و ایران طی کرده اند. در ایران علی رغم مخالفت ها با شکل نازل این هنر، اشکال آیینی آن حفظ شده اند و نیاز به توجه بیشتری دارند تا به سلامت و به شکل سنتی خود به نسل های بعد برسند. رقص اسب چوبیِ نیشابور و رقص های رایج تربت جام (آفر، حَتَن و چوب بازی) از جمله پدیده های فرهنگی شرق کشور هستند که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته اند. اندیشه های رولان بارت، نشانه شناس فرانسوی درباره ی فرهنگ به عنوان چارچوب نظری این تحقیق به منظور معناکاوی رقص های مذکور انتخاب شدند. رقص اسب چوبی بیانگر داستان حمله ی مغول و مقاومت مردم در مقابل آن هاست که از جنبه های اساطیری نیز بررسی شده است. رقص آفر، آفرکشاورزی شناخته شده ترین رقص خراسان در دنیا، نمایش دهنده ی مراحل کاشت، داشت و برداشت است. در رقص های دوری چون حتن و چوب بازی علاوه بر رزم ، حماسه و تمرین آمادگی جسمانی عنصر دایره بعنوان حلقه ی مقدس اتحاد خودنمایی می کند. رقص های معنا گرا همانند رقص های آیینی، چه به مثابه ی یک شکل هنری و چه به عنوان بخش مهمی از صنعت گردشگری هر روز بیشتر از گذشته مورد توجه قرار میگیرند، چرا که بشر مدرن به نیاز خود به هنر قصه گو و پیام رسانِ رقص پی برده است. واژگان کلیدی: آیین، رقص آیینی ، نشانه شناسی فرهنگی ، رولان بارت، خراسان تاریخی
كلمات كليدي : آیین، رقص آیینی ، نشانه شناسی فرهنگی ، رولان بارت، خراسان تاریخی
تاريخ دفاع : 1398-08-29