بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950514350
نام و نام خانوادگي : امیر گلی پور
عنوان پایان نامه : تحلیلی بر آثار عکاسی مستند – اجتماعی سه عکاس معاصر ایران بر اساس نظریه نشانه شناسی فردینان دو سوسور ( مطالعه موردی : حسن سربخشیان ، کاوه گلستان ، آلفرد یعقوب زاده )
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
چكيده : لزوم شناخت و جایگاه عکاسان معاصر به ویژه افرادی که پس از انقلاب اسلامی به کار پرداخته اند از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است . این تحقیق براساس شناخت و شهرت جهانی سه عکاس ازعکاسان ایرانی که می توانند به عنوان الگویی در خور توجه از هنر معاصر ایران تلقی گردندبه سرانجام رسیده است. از مهمترین هدف های این پژوهش شناساندن ویژگی های بصری ، توانمندی های فنی ( تکنیکال ) و انطباق آثار هر یک از این افراد بر نظریات نشانه شناسی و تحلیل عکس های مشهور ایشان براساس نشانه شناسی سوسور صورت گرفت . پژوهشکر سعی کرد الگویی برای تحلیل و شناخت بهتر عکس مستند- اجتماعی ارائه دهد. ازلحاظ تطابق نظریه سوسور بر داده ی پژوهشی تصویری (عکس) تحلیل علمی انجام شد . همچنین تطابق آثار سه عکاس مشهور به مستند_اجتماعی در کنار یکدیگر و ارزیابی تطبیقی آثار ایشان در آثار پژوهشی رویکردی نو و جدید به وجود آورد. در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده گردید .در این پژوهش نتیجه گیری گردید که از آرا و نظرات فردینالد دو سوسور می توان در تحلیل عکس های مستند اجتمایی بهره گرفت . همچنین شیوه ی عکاسی سه هنرمند مورد بررسی نقاط اشتراک فراوانی با هم داشته اند. کلید واژه ها : عکاسی مستند-اجتماعی ، سوسور، سربخشیان،یعقوب زاده، گلستان
كلمات كليدي : عکاسی مستند-اجتماعی ، سوسور، سربخشیان،یعقوب زاده، گلستان
تاريخ دفاع : 1398-07-14