بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519566
نام و نام خانوادگي : ایرج علیجو
عنوان پایان نامه : بررسي ابعاد بيان بدني بازیگر در پرفومنس با تکيه بر نظرات هانری بوسو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بدن بازیگر (اجراگر ) به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای هنرهای نمایشی توسط دگرگون سازی و ایجاد تحول در خود حامل پیام یا پیامهایی است که در شکل های مختلف اجرا ، نمود متفاوتی از خود دارد. یکی از این شکل های مختلف اجرا، پرفورمنس آرت یا هنر اجراست. این هنر مرتبط با دیگر رشته‌های هنریست که در راستای تلاش خود برای دوری جستن از متن، روایت و وابستگی های یک اجرای ارسطویی ممکن است به دنبال استفاده از صدای اجراگر و / یا بدن او مقابل مخاطب باشد. ما در این رساله به دنبال بررسی مهم ترین شکل حضور اجراگر توسط دانش اجرایی و بهره‌گیری معنایی از تصادف و تصادم بدن و اندام می باشیم. دستاورد این فرایند گوناگونی فعالیت‌ها، اعمال و رفتار زیبایی‌شناسانه‌ی اجراگر است که به قسمتی از چگونگی‌های زیستی پیرامونش، جدای از بازی‌های او، شکلی از شناخت می‌دهد. در این بین یکی از سردمداران بیان بدنی "هانری بوسو" (Henri bossu) فرانسوی است که نظریات و تبیین تمرینات کارشناسی شده اش جوهره ی وجودی بدن را نه تنها بر صحنه ی اجرا بلکه در سرتاسر زندگی روزمره انسان شکوفا کرده است. ما نیز با استناد به این نظریات، درصدد وسیع تر کردن جهان بینی خود و مخاطبان این رساله به مفهوم بدن و بیان بدنی در هنر اجرا می باشیم. از این رو امید است رساله ی پیش رو ، گامی موثر برای جامعه ی هنر باشد . واژه¬های کلیدی: بیان بدنی ، پرفورمنس آرت ، اجرا ، هنر اجرا ، اجراگر ، بدن ، هانری بوسو
كلمات كليدي : بیان بدنی ، پرفورمنس آرت ، اجرا ، هنر اجرا ، اجراگر ، بدن ، هانری بوسو
تاريخ دفاع : 1397-09-07