بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940025184
نام و نام خانوادگي : سعيد زاشكاني
عنوان پایان نامه : بررسي جلدآرايي با تأكيد بر تركيب مواد (ميكس مديا) در دهه اخير
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سيدمهدي نوراني
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اميد ابراهيم
چكيده : این پژوهش بررسی جلدآرایی با تاکید برترکیب مواد(میکس مدیا)در دهه اخیر نام دارد. این پژوهش کوششی است در استفاده از متریال های گوناگون در هنر معاصر وبه ویژه هنر گرافیک با رویکرد به بخش کتاب آرایی وطراحی جلد .در دهه های اخیر به یکباره شاهد تحولات شگرف در عرصه صنعت وتکنولوژي بوده ایم.درقرن اخیر تکنولوژي ها وابزارها ومدیا های جدیدی پا به عرصه نهاده اند که زندگی انسان را نیز دستخوش تغیرات زیادی کرده اند.از این رو طراحی وگرافیک نیز دستخوش تغیرات شگرفی شده اند که سیستم های آموزشی یا کمتر بدان پرداخته ویا همواره براساس قواعد وبرنامه های پیشین ونگاه های صرفا مبانی هنری بدان پرداخته اند وکمترزمینه وبستری برای ایجاد آموزش واستفاده از این ابزار ها وتکنولوژي پیش رو ی فعالان این عرصه قرار داده اند.در این پژوهش به بررسی وشکل گیری این اتفاق جدید در حوزه کتاب آرایی ونیز بررسی تعدادی از این آثار منتشره در هه اخیر خواهیم پرداخت. ونگاهی به ظرفیت های پیش رو قرارداده برای هنرمند ونمونه های خلق شده بر این آثار خواهیم نشت. واژگان کلیدی: میکس مدیا/ طراحی جلد/ جلد کتاب/ ترکیب مواد/ کتاب آرایی/طراحی
كلمات كليدي : میکس مدیا/ طراحی جلد/ جلد کتاب/ ترکیب مواد/ کتاب آرایی/طراحی
تاريخ دفاع : 1398-06-13