بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496038
نام و نام خانوادگي : بیتا کریمخانی
عنوان پایان نامه : چگونگي كاركرد مؤلفه ي پيوند پاياني در نمايشهاي شادي آور ايراني (تخت حوضي) به مثابه پيروزي در نبرد ميان ارباب و رعيت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیاه یک الگوی شخصیتی گسترده و متنوع در تاریخ است، الگویی که ریشه درفرهنگ مردم دارد. نمایش سیاه بازی برمحور دوشخصیت سیاه و حاجی (ارباب) ساخته می شود و دارای ساختار مشخص، تنوع موضوعی و شخصیت های اصلی و فرعی مختلف است. وجود نسخه های مکتوب سیاه بازی از گذشته تا به امروز نشانگر محبوبیت مردمی و توان همگام شدن با شرایط اجتماعی درطول زمان است. پژوهش حاضر نشان می¬دهد که سیاه الگویی قدرتمند، پیچیده و چند بعدی است که خود را از دورترین نقاط فرهنگ مردمی تا به امروز رسانده است. این پژوهش گفتگویی است میان آنچه درقالب سنت در آیین¬های شادی آور ایران در آغوش خیابان تجلی می یابد، باترس ها، سرکوب ها، ناکامی های مردمی که باید با خنده به زندگی خود ادامه دهند. این پژوهش گفتگویی است میان تاریخ مردم ایران – جامعه شناسی عامه¬ی مردم ایران – روان¬شناسی و سرکوب¬های ایشان و نمایش های شادی آور به عنوان مجلا ی ناکامی ها و سرکوب و خفقان مردم ایران. میدانیم که هرگونه هنر شادی آور می تواند نشان از یک ناهنجاری احتمالی باشد. درسراسر تاریخ ایران، ممنوعیت ها و سخت گیری ها، تنها برای توده ی مردم بوده است. دین آوران هنر هارا ممنوع کردند و زیر این ممنوعیت ها، گرایش های هنری به نحوی عقده دار باقی ماند. سرکوب و تجمع قدرت، نزد شاه- ارباب- سلطان موجب سرخوردگی ها و نقد قدرت در نمایش های شادی آور، درمیان حقیرترین تیپ های نمایشی صورت می بندد. بررسی این مناسبات و تأثیر آن درحضور دو نیروی اصلی (ارباب و سیاه) و بررسی شخصیت سیاه به عنوان طبقه ی محروم جامعه و ارباب درجایگاه قدرت از مهم ترین مسائل این پژوهش به شمار می رود. آنچه داستان نمایش رو حوضی را می سازد، چالش و درگیری میان اهداف حاجی (ارباب) و اهداف سیاه (نوکر) است. حاجی یاهمان ارباب می خواهد به هر طریق ممکن به خواسته های نامشروع و غیرانسانی خود برسد اما سیاه مانع است و مرتب از اوامر حاجی سرپیچی می کند و درکارها مداخله می کند و دستورات حاجی (ارباب) را برعکس انجام می دهد و درنهایت پیروزی با سیاه یا درحقیقت با توده ی رنج دیده ی ایرانی است. واژگان کلیدی : سیاه، ارباب، مردم، ایران، نمایش، سرکوب، خفقان، پیروزی.
كلمات كليدي : سیاه، ارباب، مردم، ایران، نمایش، سرکوب، خفقان، پیروزی.
تاريخ دفاع : 1397-09-18