بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950451476
نام و نام خانوادگي : ندا دستجردی
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر نشانه های دیداری تایپوگرافی در شخصیت های متون آموزشی دوره ابتدایی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
نیره سادات مبینی پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مسعود مجاوری اگاه
چكيده : امروزه دنیای کودکان بیش از قبل قابل تأمل و توجه قرار گرفته است. آنها به تمام پدیده¬های اطراف و پیرامونشان با دقت و توجه هر چه تمامتر می¬نگرند توجه و بازنگری در نقاشی¬ها و ترسیمات آنها نشان می¬دهد که در افکار و مقاصد خود چه چیــزی را دنبال می¬کنند. علم نشانه¬شناسی که به بررسی انواع نشانه¬ها، عوامل حاضر در فرایند تولید، مبادله و تــعبیر آن¬ها و نیز قواعد حاکم بر نشــانه¬ها می¬پردازد. نشانه¬شناسی بررسی معنا¬سازی، فرایند شکل¬گیری نشانه¬ها و فهم ارتباطات معنادار است. نشانه¬شناسی شامل مطالعه ساخت، شکل¬گیری نشانه¬ها، اشارات، نامگذاری¬ها، قیاس¬ها، تمثیل¬ها، استعاره¬ها و رمزگان¬های ارتباطی است. حال چــه بهتر که ما وقتی می¬خواهیم این مسیر را در جهت رشد بهتر و شکوفا شدن و تعلیم آنها تعالی دهیم پیرو اصول اصلی تصویرسازی و تایپوگرافی¬های جذاب و هدفمند باشند تا بتوان آنها را در مسیر بهتری هدایت کنیم. با استفاده از تایپوگرافی و خط نگاری که به دلیل زیبایی¬شناسی و ویژگی¬های کاربردی خاص آن که در همه شاخه¬های هنرهای تجسمی جایگاه ویژه¬ای دارد را میتوان مورد بررسی قرار داد و به واسطه این شناخت و ترکیب تصویرسازی و تایپوگرافی تصاویری خلق کنیم که در راستای آموزش و یادگیری بهتر کودکان نقش مفیدی داشته باشد. واژگان کلیدی: نشانه¬شناسی، نشانه¬شناسی دیداری، تایپوگرافی، تصویرسازی.
كلمات كليدي : نشانه¬شناسی، نشانه¬شناسی دیداری، تایپوگرافی، تصویرسازی.
تاريخ دفاع : 1398-04-19