بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930296621
نام و نام خانوادگي : الهه كرامت
عنوان پایان نامه : نگاهی بر منظومه ورقه و گلشاه از منظر روایی و مصورسازی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مریم کلبادی نژاد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی و کشف هدف این پژوهش، با توجه به عناصر بصری در نگاره¬های این منظومه، کشف وجه اشتراک و تطبیق تصویری آن با دوران قبل از خود (هنر مانوی و مکتب بغداد) بوده است. رنگهای این نقش¬ها در اکثر این فریم¬ها از تاثیر رطوبت مطموس است و در بیشتر این نقاشی¬ها نوشته¬های صفحه قبل را ناخوانا گردانده است. بنابراین از میان این 71 نگاره، چند نگاره که کمتر مخدوش شده است به منظور شناخت ویژگی¬های این نقاشی¬ها و تطبیق آن با هنر مانوی و بغداد مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام تحقیق بر مبنای اهداف بنیادی و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و جهت اثبات فرضیه¬ها ملزم به تطبیق عناصر تصویری بوده است. تطبیق در سه حوزه اصلی ساختار های بصری شامل عوامل هاله دور سر، فرم صورت ها و چهره، چین و چروک لباس، موی بافته شده، رخساره های بیضی شکل، چشمانی بادامی، دهان های کوچک، بینی های استخوانی شکسته شده، و حالت گرفتن دست (شیوه بودائی)؛ تحلیل بصری فضا شامل ترکیب بندی، رنگ، استفاده معماری در نگاره ها، فضا، و پیکره ها؛ و تطبیق آرایه های گیاهی شامل نقوش پیچ دار، غنچه گل، تزئینات گیاهی، و موتیف غنچه لوتوس صورت پذیرفت. تأثیری که از مانویان بر هنر نگارگری ایران به ویژه در دوره اسلامی برجای می ماند، جنبه تزئینی و صوری آن است نه جنبه های درونی و فلسفی آن. در مجموعه آثار هنری ایران و مانویان و بعد از اسلام، روح و فضای کلی و شیوه ای از تبیین زیبایی شناسی همگون و مأنوس به هم، بر تمامی آنها حاکم است. نکته بسیار مهم آن است که تصاویر منظومه ورقه و گلشاه سبکی است که در قرن ششم و اوایل قرن هفتم متداول بوده است. این روش را باید بازمانده سبک سلجوقی که دنباله دبستان بغدادو ساسانی بود داناست. الگوهاي ذهني نقاشی ورقه و گلشاه در قراردادهاي ساساني و آسياي ميانه خصوصاً مانوي يافت مي شود. کلمات کلیدی: هنر مانوی، هنر بغداد، ورقه و گلشاه
كلمات كليدي : هنر مانوی، هنر بغداد، ورقه و گلشاه
تاريخ دفاع : 1395-11-02