بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930366110
نام و نام خانوادگي : طلا آزاد روش
عنوان پایان نامه : بررسی عناصر نمایشی در لالایی های ایران بر پایه‌ی گویش های محوری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
لطیفه سلامت باویل
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
میر علیرضا دریابیگی
چكيده : بررسی عناصر نمایشی در لالایی هدف این پایان‌نامه شناخت، تجزیه و تحلیل لالایی» با توجه به ویژگی‌های دراماتیکی است که ارسطو در «فن شعر» خود به بررسی آنها پرداخته است. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا است.ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق، به صورت کتابخانه ی خواهد بود.در مراحل تکمیل این پایان‌نامه، عناصر طرح داستانی، شخصیت، گفتگو و فضا و حالت در لالایی بررسی شده است. لالایی ها، برخی از ویژگی‌های آثار نمایشی را دارا هستند از این‌رو می‌تواند مایه‌های هنر نمایش ایرانی را فراهم سازد.
كلمات كليدي : عناصر نمایشی، لالایی های ایران، گویش های محوری
تاريخ دفاع : 1395-06-07