بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900747913
نام و نام خانوادگي : جواد محمدپور
عنوان پایان نامه : خوانش متون کلاسیک از طریق اصول و قواعد شبیه خوانی با تجربه بر تراژدیهای شکسپیر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد حسین ناصربخت
استاد مشاور () : ,
چكيده : ارتباطات بینافرهنگی در جهان امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است و میتوان در حل بسیاری از معضلات بشری از آن بهره برد،چنانکه برخی از درخواست های مخاطبین تاتر را نیز می توان از این طریق پاسخ گفت.هنرمند امروزی میکوشد قالب و زبانی نو و جدید برای طرح دغدغه های خود بیابد،قالبی که می توان برای دستیابی به آن از تجارب تمامی اقوام بهره جست و بر حسب همین ضرورت و در همین راستا،این تحقیق هدف اصلی خود را،پیدا کردن زبانی مشترک بین دو پدیده ی ظاهرا غیر همسان،مانند نمایشنامه ی مکبث به عنوان متنی کلاسیک از یک سو،و تکنیکها و اصول و قواعد شبیه خوانی از سویی دیگر قرار داده است،تا از کنار هم قرار دادن این دو گونه ی غیر همسان به زبان مشترکی برای مخاطبان معاصر دست یابد.این پژوهش با بهره بردن از روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نظریات حوزه ی دراماتورژی از دیدگاههای یوجینیو باربا،مارک چمرز،و نظریات یان کات و همچنین تحلیل و شرح اصول و قواعد شبیه خوانی پرداخته است،تا با آمیختن این تجربیات متفاوت در عرصه متن و اجرا پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه دهد و در پایان این نتیجه حاصل می گردد که با دراماتورژی و رعایت اصول و قواعدی که ذکر آن رفته است،می توان با استفاده از تکنیکهای نمایشی مانند شبیه خوانی،به عنوان نمایشی ایرانی،متنی کلاسیک مانند مکبث را دراماتورژی کرده و به روی صحنه برد. واژگان کلیدی : مکبث ، شکسپیر ، شبیه خوانی ، دراماتورژی ، مارک چمرز
كلمات كليدي : مکبث ، شکسپیر ، شبیه خوانی ، دراماتورژی ، مارک چمرز
تاريخ دفاع : 1398-06-17