بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960256817
نام و نام خانوادگي : محمد علی دانش صدیق
عنوان پایان نامه : بررسی اثر المان های شهری در هویت بخشی به کلان شهر مطالعه موردی شهر استانبول
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مریم گودرزپروری
چكيده : وجود المان های شاخص علاوه بر زیبایی، کیفیت فضا را ارتقا می دهد و این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می گذارد. طراحان شهری باید درفضاهای شهری، المان هایی را استفاده کنند که سبب انتقال هویت شهری دراذهان شود که به رضایتمندی شهروندان وبهبود کیفیت محیط شهری کمک می کند. المان های شهری نقش موثری در القاء هویت شهری و تقویت حس مکانی شهروندان بر عهده دارند و باید طوری طراحی شوند که خوانایی آن ها از سوی شهروندان و هماهنگی طرح آن ها با وقایع و اتفاقات آن مکان سازگاری داشته باشند . از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش المان های شهری در هویت بخشی به فضای شهری می باشد که به صورت مطالعه موردی در شهر استانبول صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که با رویکرد ترکیبی انجام گرفته است. نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که در سطح شهر استانبول تعداد بی شماری المان در میادین و برخی فضاهای شهری دیده می شود که با دیدن تصاویر آن ها در یک مجموعه می توان به وضوح چندگانگی، مفهومی هنر شرقی اسلامی و هم سویی در ایده پردازی با هدفی مشترک و کارشناسی شده را دید. یكی از ساختارهای هویت بخش به سیمای کالبدی شهرهای تاریخی اسلامی، مجموعه ها و یادمانهای تاریخی است که به سبب خصوصیات کالبدی و نمادین خود و واقعه ها و حادثه های جاری در آن همواره هویت بخش بوده و ایجاد کننده خاطرات فردی و جمعی در اذهان افراد و جامعه شهری است. هم چنین اجرای قوی برخی از این المان ها حتی از لحاظ زیبایی بصری هم بسیار زیبا و مطلوب می باشند. کلان شهر استانبول بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر کشور ترکیه در بین سه دریا ( سیاه ، اژه و مرمره ) قرار دارد و بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترک نشین جهان، بزرگترین سکونت گاه سواحل شمال و غرب دریای سیاه ، اژه و مرمره و یکی از مهم ترین شهرهای گردشگر پذیر محسوب می‌شود. با توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی فوق الذکر و وجود گرافیک های محیطی متنوع ، پژوهش حاضر به بررسي نقش المان های شهری بر هویت بخشي فضای شهری پرداخته است و شهراستانبول به عنوان نمونه برای این تحقیق مورد ارزیابي قرار گرفته است. این شهر حدود 8500 سال تاریخ گذشته دارد که 500 سال اخیر آن به حکومت عثمانی و دولت جدید مرتبط می شود . کلمات کلیدی: فضای شهری ،هویت شهری، المان های شهری، گرافیک محیطی ، شهر استانبول
كلمات كليدي : فضای شهری ،هویت شهری، المان های شهری، گرافیک محیطی ، شهر استانبول
تاريخ دفاع : 1398-04-22