بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930303377
نام و نام خانوادگي : زهرا تقی پور چنگیز
عنوان پایان نامه : نگاه انتقادي به تأثیر عکس بر طراحي معاصر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالحمید پازوكی
استاد مشاور () : ,
چكيده : پایان نامه پیش رو دغدغه های ذهنی نگارنده و در نگاهی وسیع تر بسیاری از اهالی هنر،منتقدین و...را شامل میشود .با توجه به موضوع اصلی این پژوهش یعنی)نگاه انتقادی به تاثیر عکس بر طراحی معاصر ایران( در ابتدا به بیان مطالعات نظری مرتبط جهت ایجاد مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی و بررسی مسائل مختلف و زمینه های شکل گیری آنان پرداخته و به بیانی روشنتر نخست تعاریفی همچون مقوله زیبایی شناسی از منظر بسیاری از متفکرین ،فیلسوفان و هنرمندان و به اشکال مختلف مطرح شده، سپس هنر عکاسی و مسئله ی زیبایی شناسی در عکاسی را مورد بررسی قرار دادیم و پس از آن به مقوله ی اصلی یعنی طراحی و نقاشی و زیبایی شناسی در آن پرداخته شد.جهت درک بیشتر موضوع و ایجاد زمینه برای تفهیم بهتر مسئله مورد بحث به بررسی مطالب بیان شده در این مورد از زبان اساتید به صورت مصاحبه و گفتمان پرداخته شد و در واقع مصاحبه با طراحان و نقاشان و اساتید و بحث و گفتگو در این زمینه به نوعی شما را در رسیدن به پاسخی منطقی در مورد مسائل مطرح شده یاری میدهد و به آن نزدیک تر میشوید.در ادامه پس از تحقیق و بررسی در مورد مسائل و مشکلات پیش رو و همچنین کنار هم قرار دادن نظریه های مختلف به این نتیجه دست یافتیم که در حقیقت با نگاهی در تاریخ هنر ایران و جهان دست میابیم که در هنر طراحی و نقاشی ایران بسیاری از هنرجویان و در سطوح بالاتر حتی برخی از اساتید رشته نقاشی با وجود سالها ممارست و تمرین به واسطه ی درک نادرست از طراحی و همچنین عدم استقلال مقوله ی طراحی از منظر ایشان با این دیدگاه که طراحی پیش زمینه ای برای نقاشی میباشد و همچنین عدم درک این مسئله که عکاسی میتواند با استفاده ی درست به عنوان یک نیروی کمکی برای رسیدن به اهداف بزرگتر و درک وسیعتر در کنار طراحی و نقاشی قرار گیرد و نیزعده ای هم بر آنند که طراحی را مقوله ای مستقل است ولی پا فراتر از حوزه ی عکاسی و طبیعت نمی گذارند در مقابل میبینیم که در آثار بیشماری از طراحان و نقاشان غربی که به خوبی از مقوله عکس و عکاسی بهره گرفته اند مانند هنرمندان جنبش هایپررئالیسم که بررسی این مورد خود نیاز به تحقیق و پژوهشی گسترده دارد.در حقیقت تنها راه حل این مسائل و مشکلات در حوزه طراحی و نقاشی و رسیدن هنرمندان به درک درست از این مقوله علاوه بر مطالعه و درک صحیح از طراحی و نقاشی که خود این مسائل همگی زیر سایه ی نظام آموزشی صحیح و اصلاح شده ی هنر معاصر ایران محقق میابد.
كلمات كليدي : عکس، طراحي معاصر، ایران
تاريخ دفاع : 1397-06-21