بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950187703
نام و نام خانوادگي : ندا جاسم پور
عنوان پایان نامه : نقش کهن الگو اسطوره آب در هنر محیطی (بررسی تطبیقی آثار نادعلیان و ایچی ایکدا)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سيد اسد الله طبیب زاده
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حبیب الله صادقی
چكيده : نقد اسطوره شناختي يا كهن الگويي، توجه تلفيقي و ميان رشته اي است كه بر پايه مطالعات علومي چون روان شناسي، انسان شناسي، تاريخ اديان و تاريخ تمدن، به تحليل متون ادبي مي پردازد. در اين جستار، با اين ديدگاه، نقش تصوير كهن الگويي آب در اسطوره آفرينش و رموز منتج از آن در بافت باورهاي اساطيري، با محوريت شاهنامه فردوسي، مورد بررسي قرار گرفته است. اسطوره آب به عنوان يكي از عناصر متضاد چهارگانه تشكيل دهنده جهان مادي در اساطير، بر مبناي ضديت جوهري و وحدت نهايي ميان اين عناصر، صاحب نقشهايي شده است كه در اساطير جهان و از جمله شاهنامه فردوسي عموميت دارد. نقشهاي نمادين اسطوره آب را در اساطير مي توان در سه بخش اصلي تقسيم بندي كرد: 1- اسطوره آب در فرهنگهاي متفاوت بشري، نمادي از آغاز مرحله آفرينش مادي و حركت چرخه زندگي در ساختار كيهاني بوده است. اين نقش در خلق اوليه جهان از آب و پايان نمادين حيات در آن، جلوه گر شده است. 2- اسطوره آب مظهر جاودانگي و تداوم حيات مادي است. اين نقش در اسطوره آب حيات و آب درمان بخش، نمادينه شده است. 3- سومين نقش آب در اساطير، در اسطوره گذر از آب (آزمون آب) و شستشوي نمادين توسط آن (اسطوره تعميد) جلوه گر شده است كه به عنوان آزموني از ماده براي پالايش روح، عبور از مرحله كهن و ورود به مرحله متعالي جديد را در قالب كهن الگوي مرگ و تولد دوباره، نمادينه مي كند. کلید واژگان:کهن الگو ،اسطوره آب در هنرهای محیطی ،آثار نادعلیان ،آثار ایچی ایکدا
كلمات كليدي : کهن الگو ،اسطوره آب در هنرهای محیطی ،آثار نادعلیان ،آثار ایچی ایکدا
تاريخ دفاع : 1398-04-10