بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950181565
نام و نام خانوادگي : اورانوس کلهرنیا
عنوان پایان نامه : مطالعه نشانه‌شناختی رمزگان استثمار در آثار آرتورمیلر از منظر رولان بارت (مورد مطالعه: نمایش‌نامه‌های همه پسران من، مرگ فروشنده، خاطره دو دوشنبه)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش سه نمایش‌نامه‌ی «آرتورمیلر»: «مرگ فروشنده»، «خاطره دو دوشنبه» و «همه، پسران من» از منظر نشانه‌شناسی «رولان بارت» و به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است. مضون هر سه اثر ناظر به وضعیت «انسان» در جامعه‌ی مدرن و در مناسبت با نظام سرمایه‌داری است. به این جهت فصلی از پژوهش به پدیده‌ی «استثمار» در این نظام‌ها و اثرات آن بر فرد و جامعه اختصاص یافته است. در فصل دیگری نظریه‌ی ادبی «رولان بارت» معرفی و دیدگاه سیاسی ـ اجتماعی او در پیوند با «استثمار» تشریح شده است. فصل چهارم بررسی نشانه‌شناختی سه نمایش‌نامه، با تکیه بر نتایج و یافته‌های دو فصل پیش گفته است. آدم‌ها در هر سه نمایش‌نامه سرنوشتی فاجعه‌بار دارند. مسئله‌ی پژوهش یافتن دلایل این سرنوشت‌های تراژیک است. یافته‌های پژوهش با فرضیه‌ی اصلی آن که: این وضعیت تراژیک را ناشی از مناسبات مبتنی بر استثمار در دیوان سالاری جامعه‌ی امریکا می‌داند، منطبق است. «مهندس اجتماعی» در نظام سوداگر بر استفاده‌ی ابزاری از انسان استوار است و این امر به استحاله‌ی روحی ـ روانی انسان می‌انجامد. و سرنوشت‌های فاجعه‌بار از این مسخ شدگی و «بیگانگی با خویش» ناشی می‌شود. رولان بارت نیز نظرگاه مشابهی با آرتور میلر دارد. او معتقد است وظیفه‌ی نشانه‌شناسی رمزگشائی از «زبان»ی است است که بورژوازی به کار می‌گیرد تا هنجارهائی سوداگرانه را که به مسخ آدم‌ها می‌انجامد بر جامعه تحمیل کند. نظام سرمایه سالار عوارض جبران‌ناپذیری را بر جامعه، فرهنگ و بر طبیعت بار می‌کند: از خاک و آب و هوای آلوده تا ذهن و زبان و روانِ تهی از معنا. پژوهش حاضر بر این عوارض خطیر در نمایش‌نامه‌ها تمرکز کرده است. حاصل مطالعه شاید این باشد که با خوانش دلالت‌های مُضمر و ضمنیِ نشانه‌های «خطر» در مورد آن‌ها هشدار دهد و به نقاط تاریک «وضعیت بشر امروز» نور بتاباند. واژگان کلیدی: استثمار، سرمایه‌داری، از خودبیگانگی، نشانه‌شناسی رولان بارت، نمایش‌نامه‌های آرتورمیلر.
كلمات كليدي : استثمار، سرمایه‌داری، از خودبیگانگی، نشانه‌شناسی رولان بارت، نمایش‌نامه‌های آرتورمیلر.
تاريخ دفاع : 1397-11-10