بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496048
نام و نام خانوادگي : علیرضا دهقانی
عنوان پایان نامه : کاربرد رقص درمانی و نمایش خلاق در روان درمانگری جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی با رویکرد نظریه پسافرویدی اریک اریکسون
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پایان نامه:(شامل خلاصه،اهداف،روش های اجرا و نتایج بدست آمده): تحقيق حاضر با عنوان " کاربرد رقص درمانی و نمایش خلاق در روان درمانگری جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی با رویکرد نظریه پسافرویدی اریک اریکسون" در طبقه¬بندي بر مبناي هدف «کاربردی» محسوب گردید و بر اساس نحوه گردآوري داده¬ها، تحقيقي پیمایشی بود. در اين تحقيق جامعه آماري را کلیه جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی 8سال دفاع مقدس ایران و عراق در بیمارستان روان پزشکی سعادت آباد شهر تهران که تعداد آنان برابر 128 نفر بود تشکیل می¬دادند. جهت محاسبه حجم نمونه، تعداد نزدیک به 30 نفر به عنوان حجم نمونه مشخص گردید. همچنین جهت انتخاب تعداد حجم نمونه از جامعه آماری، از واحد گروه درمانی بیمارستان و مشاوران و روانشناسان این بخش از بیمارستان که در دسترس و همواره در کنار من بودند در بازه زمانی سالهای1390 تا1395 ه.ش. استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه¬های مهارت¬های حرکتی و تخیل فعال (نمایش درمانی، رقص درمانی) و نظریه پسافرویدی اریک اریکسون ؛ نظریه رشد شخصیت ؛ در کار گروه درمانی بدون استفاده از داروهای شیمیایی روی جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی تأثیر مثبت دارد.
كلمات كليدي : رقص درمانی ،نمایش درمانی ، نمایش خلاق ، جانبازان و مجروهان جنگ ، حمایت
تاريخ دفاع : 1397-10-30