بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960259489
نام و نام خانوادگي : مریم آهی اندی
عنوان پایان نامه : بررسی اهمیت و نحوه تصویرسازی چشم در نقاشی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
چكيده : چشم را دریچه شناخت شخصیت و احساسات می دانند. با تمرکز بر ساختار و حالات چشم میتوان به اندازه زیادی پی به احساساتی برد که بواسطه کلمات گویا نیستند. بنابراین عنصر چشم موضوعی بود که همیشه در هنر و خصوصا هنرمندان نقاش از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است تا هنرمند بواسطه آن بتواند بیشترین و بهترین ارتباط را با بیننده خود برقرار سازد. با یک بررسی اجمالی و کوتاه به آثار هنری یک یا دو سده اخیر و عموما در دوران مدرن و معاصر میتوان دریافت به کرات از عنصر چشم در دوره ها و سبک های مختلف و در قالب های تصویر مختلف استفاده شده است. هنرمندان با اهداف متفاوت یا به شکلی استعاری و گاه سمبلیک این اندام را در تصویرسازی های خود شاخص میکردند. چشم گاها به شکل رئالیستی و گاها با تغییر ساختار و در فضایی غیر واقع گرایانه تصویر سازی میشده است. بنابراین انجام تحقیق در این حوزه را لازم بود تا تغییرات ساختاری و فرمی چشم را در دوره های مختلف هنر معاصر و دلایل آن را بررسی کنم. این پژوهش که با هدف بررسی مفهومی این عنصر در هنر چند تن از هنرمندان معاصر عموما در حوزه نقاشی صورت گرفته است به دنبال شناسایی بهتر دلایل و انواع این ساختارها است.
كلمات كليدي : تصویر سازی - چشم
تاريخ دفاع : 1398-04-22