بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960147075
نام و نام خانوادگي : مسعود بهرامی
عنوان پایان نامه : بررسی و انعکاس خشونت و ناهنجاریهای جامعه با نگاهی به نظریات آنتونن آرتو و با اجرای نمایش مرگ و دوشیزه جوان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پایان‌نامه به شیوۀ توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات به صورت کتابخانه‌‌ای گردآوری شده‌اند. خشونت و ناهنجاری همواره پدیده‌ای بوده که آسیب‌ها و فجایع مخربی به وجود آورده است. تئاتر به عنوان یک رسانه و حتی فرارسانه همواره بازتاب‌دهندۀ این پدیدۀ زشت و منحوس بوده است. هدف اصلی در این پایان‌نامه معرفی کردن این پدیده و سپس بررسی انعکاس آن به شیوه‌های گوناگون در تئاتر می‌باشد. تأکید بر نمایش مستقیم خشونت بر روی صحنۀ تئاتر است که ابتدا به تعاریف و مفاهیم و ابعاد خشونت و ناهنجاری پرداخته می‌شود و نیز رابطۀ تئاتر و خشونت با نگاهی به نظریات آنتونن آرتو مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین بررسی اصلی این پایان‌نامه نمایشنامه‌نویس شیلیایی آریل دورفمان می‌باشد که در آثارش من‌جمله نمایشنامۀ مرگ و دوشیزۀ جوان، خشونت را به شیوۀ خلاق به کار می‌برد، اثر او بررسی می‌شود و راهکار اجرایی خشونت به منظور آگاهی و تغییر و در نهایت تزکیه در دیدگاه مخاطب در این پایان‌نامه ارائه می‌گردد.
كلمات كليدي : کاتارسیس - خشونت - تئاتر مشقت
تاريخ دفاع : 1398-06-20