بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 95288100095
نام و نام خانوادگي : مریم فرشادفر
عنوان پایان نامه : مطالعه نقش گرافیک در طراحی وب‌سایت برندهای پوشاک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا کریمی مقدم ,
چكيده : تبلیغ نوعی برقراری ارتباط است که هدف آن تشویق مخاطب برای انجام رفتاری خاص است. هدف از تبلیغات معروف سازی و شناسایی موضوع و جلب مخاطبان به انتخاب، خرید و یا تبعیت است. یافتن راهبرد مناسب برقراری ارتباط است. در این میان وب یکی از محمل¬هایی که تبلیغات بران صورت می¬گیرد در تحولات عمومی جهان اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی و جمعی تأثیر فراوان دارد. وب به‌عنوان رسانه‌ای انقلابی با عمر نه‌چندان زیاد خود در دنیای رسانه‌های ارتباطی از مقام ویژه‌ای برخوردار است. طراحی وب نوعی طراحی کاربر-محور چندبعدی و چندرسانه‌ای است که از همکاری تنگاتنگ و ماهرانه هنرهای تصویری، علم و تکنولوژی، فناوری اطلاعات، دنیای تجارت و تبلیغات با یکدیگر به وجود آمده است. یکی از راه-های معرفی کالا و خدمات در دنیای امروزه داشتن یک وب‌سایت جامع و کامل است. یکی از هدف‌های این پژوهش طراحی سایتی است با گرایش صنعت پوشاک بر اساس شاخص¬های استاندارد UI که تا حدودی فاقد نقاط ضعف یک سایت استاندارد باشد. این سایت بر اساس سبک¬های مینیمالیستی، فلت دیزاین و انیمیشن بودن صفحات، طراحی‌شده است. برای طراحی گرافیکی صفحات از نرم‌افزار Adobe Photoshop cc2.0 و Adobe illustrator cs6 و برای گریدبندی محتوا (باکس¬های متنی، تصویر، دکمه¬ها، منو، عنوان¬های اصلی/ فرعی) از استانداردهای Bootstrap Twitter 4.0 استفاده‌شده است. در صفحه اصلی پیج آقایان، پیج بانوان، پیج دخترانه معرفی‌شده‌اند که هرکدام از این پیج¬ها دارای صفحه معرفی، پیج فروشگاه و یک ‌محصول هستند. ضمناً پیج جدول اندازه و پیچ راهنمای فروشگاه آنلاین به‌صورت مستقل طراحی‌شده و به‌عنوان منو اصلی قرارگرفته است. پارامترهای توصیفی دامنه، میانه، میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، جمع کل امتیاز و رتبه مربوط به 21 متغیر مورد پرسش محاسبه گردید. متغیرهای محتوا، مد روز، تعادل، همخوانی رنگ، فونت، انعکاس دارای امتیاز 9 (بالاترین امتیاز) و متغیرهای ساختارشکن و رنگ مشکی با عدد 5 کمترین امتیاز را دارا بودند. متغیر فونت با امتیاز 483 از 550 دارای اولین رتبه و متغیرهای محتوا (460)، مد روز (475)، تعادل (450)، همخوانی رنگ (459) و انعکاس (452) نیز دارای امتیاز بالایی داشتند. آخرین رتبه با امتیاز 296 متعلق به متغیر رنگ مشکی است. متغیر فونت دارای کمترین ضریب تغییرات با مقدار 18/0 و بیشترین مقدار ضریب تغییرات با 554/0 مربوط به رنگ مشکی است. ضریب همبستگی بین متغیر رنگ پرانرژی و مد روز بودن (2/60 درصد) و کمترین ضریب همبستگی بین رنگ مشکی و فضا با 003/0 درصد است. با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره خوشه‌ای (تجزیه کلاستر) و تجزیه عامل‌ها، متغیرها به هشت گروه با دقت 100 درصد تقسیم شدند. بر اساس تجزیه به عامل¬ها 100 درصد واریانس توسط سه مؤلفه اصلی توجیه شده است. مؤلفه اول 57/54 درصد واریانس، مؤلفه دوم 35/29 درصد و مؤلفه سوم 08/16 درصد واریانس را توجیه کردند.
كلمات كليدي : گرافیک ، رابط کاربری (UI) ، وب ، صنعت پوشاک
تاريخ دفاع : 1397-04-28