بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940020198
نام و نام خانوادگي : ستاره سادات میررحیمی
عنوان پایان نامه : نقش برندبوک‌ (کتابچه راهنما) در ارائه هویت سازمانی موثر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توضيحات و تعاريف متعددي در مورد برند وجود دارد و افراد مختلف برداشت هاي شخصي منحصر به فردي از اين كلمه دارند،‌ اما به طور كلي مي توان آن را رابطه اي بين يك سازمان و مخاطب معرفي كرد. سازمان مي تواند تعريفي از يك اداره يا محيط كاري باشد، يا مجموعه عواملي كه منجر به توليد يك محصول مي شوند و يا حتي ساختار فكري يك فرد. مخاطب هم مي تواند به افرادي كه در اين رابطه به عنوان اشخاصي كه با آنها تعاملاتي صورت مي گيرد و يا مشتريان باشند. با در نظر گرفتن اين رابطه مي توان براي هدايت درست جريان يك برند براي آن سازوكار و مسيري مشخص كرد تا بتواند بهترين تأثير را بر مخاطب بگذارد. گايدبوك ها، برند بوك ها يا كتابچه هاي راهنما، هر سه اسامي مختلفي هستند كه به مجموعه اين قوانين كه به شكل يكپارچه گردآوري شده اند، اتلاق مي شوند اما برند بوك نزديك ترين اصطلاح به اصل موضوع است. از اين رو در اين رساله اين عنوان بيشتر استفاده شده است تا با كتابچه هايي كه براي توضيح ساير دستورالعمل ها هستند اشتباه گرفته نشوند. امروزه بسياري از محصولات، ارگان ها و يا رابطه ها تبديل به يك برند شده اند اما به طور مؤثر رفتارها و تعاملات آنها مورد بررسي قرار نمي گيرند تا بسيار اثرگذارتر واقع شوند. يكي از مؤثرترين عوامل براي يك سازمان يا برند موفق، داشتن يك كتابچه راهنماي كامل برند است كه در حوزه ارتباط تصويري، شامل تمامي استانداردهاي تصويري برند باشد، پس لازم است براي برندسازي مؤثر به اين خصوصيات توجه ويژه كرد. برند بوك ها، مجموعه قوانين و مقرراتي هستند كه با الزام در بكارگيري آنها مي توانيم به هويت بصري يكپارچه اي براي برند دست پيدا كنيم. در اين رساله به توضيح اينكه چه شرايطي در تهيه برند بوك ها مؤثر هستند و گردآوري آنها چه تأثيري در ارايه هويت سازماني دارند، پرداخته شده است و همچنين زمان تهيه كتابچه كه خود شامل دو دسته مختلف مي شود: 1. برندهاي نوظهور 2. برندهاي قديمي با شيوه تبليغات سنتي آنچه در ساير توضيحات بيان شده اند، مكمل نقش كاربردي هر كدام هستند. امروزه آگاهانه يا ناآگاهانه مهمترين دليل انتخاب يك سازمان، درك مشتري يا تصوير ذهني است،‌ در نتيجه داشتن سازماني منظم و معتبر كمك به جذب مشتري مي كند. در ساير موارد تنها به ذكر مثال ها، اشارات و توضيحات مختصر بسنده شده است. به اين اميد كه اين پژوهش بتواند سرآغاز مطالعات بيشتر باشد.
كلمات كليدي : برندبوک‌، هویت سازمانی، کتابچه راهنما
تاريخ دفاع : 1397-06-03