بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940274849
نام و نام خانوادگي : سیده نگار شهدی
عنوان پایان نامه : مطالعه تأثیر تبلیغات تعاملی در جذب مخاطب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، موضوع تعامل درعلوم گوناگون از جمله تبلیغات، به مقوله‌ی بحث‌برانگیزی با رویکردهای متعدد در جهان تبدیل شده است و کاربرد آن در حوزة تبلیغات، نه تنها به سرعت رو به گسترش دارد، بلکه تحولات شگرف و پیچیده‌ای را در انواع تبلیغات تعاملی ایجاد کرده است. با این وجود، به دلیل کمبود دانش و منابع علمی پراکنده در ایران، شناخت آنها دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن به نظر می‌رسد. از این روی، در این پژوهش تلاش شده است، از یک سو چیستیِ موضوع تعامل و کاربرد آن در شیوه‌های گوناگون تبلیغات نوین ازجمله: تبلیغات در اینترنت، تبلیغات محیطی و رسانه‌های خلاق، شناسایی و از سوی دیگر، چگونگی کاربرد عناصر بصری در این شیوه‌های تبلیغاتی بررسی شود. در راستای دستیابی به چگونگی موارد ذکر شده در پژوهش حاضر، از شیوة پژوهش‌های توصیفی_تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ا‌ی بوده و ادبیات نظری مرتبط با موضوع تحقیق در کتاب‌ها، مقالات علمی_پژوهشی و پایان‌نامه‌ها، در هر دو فضای کتابخانه‌های واقعی و مجازی مورد مطالعه قرارگرفته است. گردآوری نمونه‌ها، از طریق نمونه‌گیری احتمالی/ تصادفی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تغییر در بستر رسانه‌ها، به ‌شکلی چشم‌گیر ماهیت تبلیغات را دست‌خوش تحول کرده است و ایجاد تعامل به شیوه‌های گوناگون، یکی از راهکارهای اثرگذار در تبلیغات شناخته می‌شود که کاربرد آن رو به گسترش دارد؛ اما این تحولات صرفاً مرتبط با رسانه و ویژگی‌های رسانه‌های تعاملی نیست، بلکه دست‌اندرکاران تبلیغات برای رسیدن به اهداف تبلیغاتی و مخاطبین هدف، از هر فرصت و امکانی برای ایجاد تعامل استفاده می‌کنند. همچنین، از تحلیل نمونه‌ها مشخص گردید که طراحی‌گرافیک برمبنای قواعد پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: اما به ساده‎ترین شکل ممکن و بدور از هرگونه پیچیدگی در عناصر بصری: زیرا رویکرد طراحان در جلب توجه مخاطبین و انتقال اطلاعات از عناصر بصری به عوامل دیگری که در ایجاد تعامل نقش مؤثرتری ایفاء می‌کنند، تغییر یافته است. واژگان کلیدی: شهر، هنر تعاملی، تبلیغات محیطی، تبلیغات تعاملی.
كلمات كليدي : شهر، هنر تعاملی، تبلیغات محیطی، تبلیغات تعاملی.
تاريخ دفاع : 1397-06-12