بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950219155
نام و نام خانوادگي : منيره ملايي
عنوان پایان نامه : بررسي نقش پرتره ها در تجربه ي تنهايي اگزيستانسيال عکاس از منظر روان درماني اروين يالوم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بيگانگي از جهان، وضعي هراسناک و هول آور است جهاني که معنا و سرانجامي ندارد و براي انسان تهيدست عاقبت انديش، بيگانه و ناامن است و هيچ نشاني از وعده ي سعادت و راه رهايي در آن يافت نمي شود .جهان بي معنا، بيگانگي انسان از اشياء و امور بيروني را در پي دارد و تنهايي اش را همچون واقعيتي قطعي پيش رويش مي گذارد. هنر اما توافقي ست درباره با معنا بودن جهان. پژوهش فوق به منظور معرفي توصيفي توضيحاتي در باب تجربه تنهايي اگزيستانسيال عکاس پرتره است. به همين منظور در فصل اول به نحوه پژوهش و مقدمات و کلياتي از پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم با نگاهي به تاريخ عکاسي پرتره و نظام هاي باز نمايي و نظريه هاي ارائه شده توضيحاتي در باب هويت و واقعيت ترديد ناپذير عکاسي ارائه مي دهد. در فصل سوم به مفهوم اگزيستانسيال، فلسفه وجود و نظام هنرها از منظر اگزيستانسياليسم اشاره شده است. در ادامه و در فصل چهارم با ارائه تعاريفي از روانکاوي اگزيستانسيال و بررسي چهار امر غايي تنهايي، مرگ ، آزادي و پوچي به درون پيوستگي اين مفاهيم پرداخته و با بيان دوگانگي درون/ بيرون و طلب امر شخصي و مواجهه به تنهايي با جهان هستي نه در صراحت و روشني که در قالب عناويني کلي خواستگاهي براي درک تجربه تنهايي اگزيستانسيال مي باشد و در فصل آخر با پاسخ به پرسش هاي بيان شده به نتيجه گيري نهايي دست پيدا کرده است . کلمات کليدي: عکاسي پرتره. فرديت. تنهایي اگزيستانسيال. هستي شناسي پديدار شناسانه. روانکاوي اگزيستانسيال. اروين يالوم
كلمات كليدي : عکاسي پرتره. فرديت. تنهایي اگزيستانسيال. هستي شناسي پديدار شناسانه. روانکاوي اگزيستانسيال. اروين يالوم
تاريخ دفاع : 1398-04-25