بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940251900
نام و نام خانوادگي : میثم فلک ناز
عنوان پایان نامه : از شکست تا پذیرش سوررئالیسم در شعر معاصر ایران (تحلیل تخیل، تصویر و فضاسازی سینمایی دراشعار منتخب هوشنگ ایرانی و گروس عبدالملکیان و مقایسه آن با اشعار منتخب آندره برتون و یانیس ریتسوس)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
لطیفه سلامت باویل
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين پایان نامه با هدف شناسایی دلایل شکست و پیروزی سوررئالیسم در شعر معاصر ایران انجام گرفته است. در اين تحقيق اشعار آندره برتون، هوشنگ ایرانی، یانیس ریتسوس و گروس عبدالملکیان مورد تحلیل، بررسی و تطبیق قرار گرفته اند. به این منظور اشعار منتخب شاعران مذکور از منظر مکتب سوررئالیسم بررسی و مولفه¬های سوررئالیستی تخیل، تصویر و فضاسازی سینمایی هرکدام شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس شاخصه¬های شناسایی شده اشعار آندره برتون با هوشنگ ایرانی و یانیس ریتسوس با گروس عبدالملکیان تطبیق داده شد. در انتها به بررسی دلایل اصلی شکست ورود سوررئالیسم به ایران در دهه30 و پذیرش آن در دهه 80 بر اساس مولفه¬های استخراجی و تاریخی-اجتماعی پرداختیم.
كلمات كليدي : سوررئالیسم ، تخیل ، تصویر ، فاصله سینمایی ، مطالعه مقایسه ای
تاريخ دفاع : 1398-04-11