بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519423
نام و نام خانوادگي : گلناز اصغري
عنوان پایان نامه : تاثیر یادگیری موسیقی بر حافظه کلامی و تصویری کودکان دختر ۱۲-۹ سال
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : زمینه و هدف: اثرات مثبت موسیقی در عملکردهای مختلف مغز انسان مطرح شده است و تاثرات آن بر یادگیری در ارتقای شیوه های آموزشی حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یادگیری موسیقی بر شناخت و حافظه به ویژه حافظه ی کلامی و تصویری کودکان ۹-۱۲ سال است. روش بررسی: در این پژوهش ۴۰ نفر از هنرجویان آموزش موسیقی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. طرح پژوهش در چهارچوب طرح آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد. به این ترتیب که ۲۰ نفر از هنرجویان در گروه آزمایشی مورد آموزش ۶ ماهه موسیقی قرار گرفتند و ۲۰ نفر نیز در گروه کنترل قرار داده شدند. قبل و بعد از انجام آزماش هر دو گروه در حیطه ی حافظه ی کلامی و نصویری سنجیده شدند و پس از خاتمه دوره هر دو گروه با استفاده از پس آزمون با هم سنجیده شدند. یافته ها: میانگین نمره آزمون حافظه ی وکسلر در گروه موسیقی ۷۱ و در گروه کنترل ۵۸ بود (P
كلمات كليدي : یادگیری، موسیقی، حافظه کلامی، حافظه تصویری، کودکان.
تاريخ دفاع : 1397-06-17