بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940092570
نام و نام خانوادگي : فرحناز توانایان فرد
عنوان پایان نامه : درام و حرکت نگاری در تئاتر فیزیکال ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : تئاتر فیزیکال یکی از شکل های تئاتری است که جزو مجموعه هنرهای نمایشی بی کلام قرار می¬گیرد و پیشینه ای کهن در جهان دارد. در ایران نیز پیشینه¬ی بومی- ملی داشته و طی گذشت زمان و با پیشرفت تکنولوژی دستخوش تغییرات و نوآوری شده است. ضرورت نگارش این پژوهش که به صورت تحقیقی نظری در باب مطالعات کلی تئاتر فیزیکال می¬باشد، درباره¬ی درام و حرکت نگاری در تئاتر فیزیکال ایران است. در اینجا پرسش اصلی تحقیق به این صورت است که رابطه¬ی بین ادبیات دراماتیک و تئاتر فیزیکال چیست؟ بر این اساس قوانین ادبیات دراماتیک از منظر توجه و تمرکز به مقوله¬ی « متن نمایشی» در سه راستای بررسی خصلت های نمایشنامه دراماتیک و سپس تمرکز بر متن اصلی نمایشنامه یا دراماتورژی اثر و سپس توجه بر پرورش دستور صحنه دراماتیک که در نهایت منجر به خلق حرکت نگاری دراماتیک در اثر تئاتر فیزیکال می¬شود، باعث رشد و شکوفایی تئاتر فیزیکال می¬گردد. در این راستا این پژوهش می-کوشد رابطه بین اثر دراماتیک و تئاتر فیزیکال را بررسی و تبیین کند و قوانین مربوط به پرداخت شخصیت در تئاتر فیزیکال و گونه های مختلف تئاتر فیزیکال مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. با توجه به پیشینه¬ی این پژوهش در جهان و ایران تعدادی از هنرمندان مطرح در جهان و آثار هنرمندان فعال در این عرصه مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و در نهایت قوانین ادبیات دراماتیک در یک اثر از آثار هرکدام از هنرمندان جهان و ایران مورد بررسی قرار می¬گیرد. اسامی هنرمندان ذکر شده در جهان و ایران در این پژوهش به شرح زیر می¬باشد: هنرمندان جهان: مارتا گراهام، مرس کانینگهام، پینا باوش. هنرمندان معاصر ایران: یاسر خاسب، حامد نصرآبادیان. - پروژه عملی پژوهش، «خانم کُلاه» می¬باشد که با رویکرد تئاتر فیزیکال در دو نسخه «نمایشنامه» و «دستور صحنه» نگاشته شده است. کلمات کلیدی: تئاتر فیزیکال، درام، حرکت نگاری، دراماتیک
كلمات كليدي : تئاتر فیزیکال، درام، حرکت نگاری، دراماتیک.
تاريخ دفاع : 1397-10-12